Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerredenen.

92

maar nu aan hem geopenbaard waren. Die openbaring behelsde dan, volgens B., de ftellige belofte van de bekeering der Heidenen en de lastgeving om hierin onvermoeid werkzaam te zijn, met de verzekering van de gelukkige uitkomst der zake. Inderdaad moeten wij, nflchoon voorheen deze plaats anders verftaan hebben. Ae belüden dat de Eerw. Uitlegger zijn gevoelen tot eene hooge waarfchijnlijkheid heeft gebragt, en zulks St de tódsomftandigheden, uit de behoefte nes Apostels en zijne verfchillende betuigingen, elders voorkomende, niet onduidelijk bewezen heeft. De Apostel befchotvwde die openbaring daarom ook als zulk eene eer en voorregt, dat zijn hart zelfs gevaar liep van eene onbetamelijke zelfverheffing. Dit is het gezigtspunt door B in dit verhaal des Apostels opgemerkt en aan welks opgave hij deze Leerrede toewijdt, die Hechts met eene korte aanfpraak ter toepasfing gefloten wordt.

In de tweede Leerrede tracht B. te verklaren, waarom P met zoo vele befchroomdheid van die openbaring, 'in dat gezigt, fprak. Hij moest er wel van fpreken om des Evangelies wil, daar eene groote partij in de Gemeente zich tegen zijn Apostolisch gezag vcrzcttede, maar het ftrookte niet met zijn nederig karakter

den Prediker'wordt dit fchoon uit een gezet en wij vinden hier nog uitvoeriger en nadere verklaringen van zaken, welke hij in de eerde Leerrede Hechts ter loops koude aanwijzen. Het flot ter toepasfing bedaar uit Se reeks van leeringen, die ons eene proeve zijn van de rijkheid der denkbeelden, welke aan B. eigen was, en waarvan hij in het Christelijk onderwijs voortreffelijk gebruik» wist te maken.

De derde Leerrede handelt over vs. 5, 6, die we der uitvoerig behandeld en menig juiste aanmerking den geboren worden ter juiste bepaling van de,z™ zin Ook bij deze vinden wij eene belangrijke toepas * fing vol fijne menfchenkennis en heerlijke lesten van

C^vlrdeTeerrede bepaalt zich alleen tot vs. 7 , die beruchte plaats in de Apostolifche Brieven, waar pauU fpJkt van anJhT f^^t hS Zt^ TA^ ^ opmerken, dat, wanneer

Sluiten