Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. T0LLIC7S,

te wijzigen tot voortbrenging van al zoodanige knien, bogten en kromhouten als tot den bouw van Schepen vercischt worden , kunnen ook, onzes inziens , niet minder hunne nuttigheid hebben, waarom dezelve ook verdienen tot dit nuttig en ook uit ftaatshuishoudelijke inzigten voor ons Vaderland belangrijk einde, om zich namelijk op het aankweeken van zulk een kostbaar hout, toe te leggen , aangeprezen en beoefend te worden.

Dat ,de Schrijver aangemoedigd moge worden» om zijnen landgenooten nog meerdere vruchten van ziine bijna twintigjarige werkzame ondervinding in den Landbouw mede te declen, wenfehen wij hartelijk, terwijl wij dezelve met verlangen te gemoet zien.

Staatkundige Gefehriften, betref ende eenige gewgtige Gebeurtenis/en in de Vereenigde Nederlanden, gedurende de jaren 1786, 1787, en vervolgens. Van Mr. ïierm. tolliüs. Tweede Deel. In *s Gravenhagc, bij J. Allart, 1815. XXIV en 233 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 2 - 8 - !

Van het Eerfte Deel der thans op nieuw verzamelde en herdrukte Staatkundige Gefehriften van den verdienftel ijken Geleerden en Staatsman , die thans aan de Hoogefchool te Leyden in wijsgeerige ruste en huisfelijk geluk den kalmen avond zijns cïeugazamen, doch veelal _onrustigen . levens geniet, en met de laatfte ftralen zijner ondergaande zon nog warmte en glans verfpreidt, hebben wij te zijner tijd een aanprijzend verflag gedaan, (*) en het gepaste en gewigtige aangetoond, van de waarheid ten opzigte der Staatkundige gefchillen van ons land in onzen tijd, welke het grootfte gevaar liep van onderdrukt, bezwalkt en eindelijk bij het algemeen, bij den buitenlander, en bij ons eigen nagellacht geheel miskend te worden, hiervoor te bewaren, en thans, nu de driften zwijgen, maar de zaken en daden aan de onverbiddelijke Gefchiedenis worden overgegeven, haar de echte Hukken te bezorgen, om een juist en onzijdig

von-

(*) MaS. 1815. \jle Stuk. Bladz 75, volgg.

Sluiten