is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de STAEL - HOLSTElN , DE L'aLLEMAGNË. 11|

De 1'Allemagne, par Mad. la Baronne de staël - fiöÊft stèin. Seconde Êdition. 3.Vol. Amfterdam, ehez Gt Duj'our, 1814, Le prix est ƒ 6 - 15 - i

{Vervolg van Bladz.

Ih het TWjd Deel van haar Werk (Tom. 1.2 part.") geeft de beroemde Schrijffter eene uitvoerige beoordeeling van de Duitfche Letterkunde en Humt. Zij begint dit* met in het Eerjle Hoofddeel de vraag te behandelen: waarom He Hen de Franfchen de Didtjche Letterkunde niet op den verdienden prijs? Men konde hierop antwoorden: wijl de Franfchen over het geheel den Duit* fchers geen esprit (in hunnen zin dezes woords), en geenen goeden fmaak toekennen; — wijl de meeste, Franfchen, zelfs de Geletterde en Toongevers van het publiek, geen Hoogduitscti verflaan; en dus de klas* ïieke Weriten der Dttitfchers, en derzelver Letterkunde in het algemeen, flechts beoordcelen uit de Franfche Ventalingen, welke vait fommige dier Werken voorhanden zijn: terwijl een Werk, alwaar het mede op den ftijl aankomt, bij eene vertaling altijd verliest, en vooral vertalingen van Duitfcbe Werken in het Fransen, geenszins dén aard en den geest det Duitfche taal en wetenlchap aan de Franfchen kunnen doen kennen 5 alzoo de Franfche taal daartoe te arm en te prozaïsch is — cn zij zelve het d priori voor onmogelijk hou* den, dat hunne zoogenoemde klasfieke-Schrijvers immer door andere natiën kunnen overtroffen worden. ——> Maar Mevr. v. stael gaat in hare oordeelvelling zach« ter, en, als het ware, bij wijze van accoord te werk. Zij erkent, dat de Franfchen met vooroordeel tegen de Duitfche Letterkunde zijn ingenomen; maar klaagt, aan den anderen kant, dat in Duitschland geene vaste regelen van fmaak gelden, en alles los en individueel zij: terwijl de Franfche Schrijvers zich rigten moeten naar den finaak van hun publiek, welke, volgens haar, fijn ren zuiver is; maar de Duitfche Schrijver zijn pu* bliek bcbeerscht, en dit zich alles laat welgevallen, wat

LETï. MAS. 1817. NO. g. H d*