Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1£8 J. VAN WAL RÉ ,

toe verbasterd te zijn van Doom, het Franfche Domt* eene zamentrekking van Domnus voor Dominus, welke titel eerst den Paus alleen, naderhand den Bisfchoppen en Abten, en eindelijk ook andere Geestelijken . voornamelijk den Benedictijnen, en Karthuifers gegeven is. Dat deze zamentrekking niets ongewoons zij, of alleen den Monnikken toe te fchrijven, getuigt het Spaanfche Don. En de ouderdom van dezelve blijkt uit den bij* naam van julia pia, de gemalin vau Keizer severus, doorgaans julia domna genoemd:" enz. enz. — Van een ander geleerd Taal- en Gefchiedkundig Stuk deszelfden Schrijvers hopen wij eerlang verflag te doen.

Heide- bloemen van jan van walré.- Format enim Natura prius nos intus — horatius. a. p. 108. Tc Haarlem, bij F. Bohn, 1815. 180 Bladz. In gr* Octavo. De prijs is f 3 » ia - :

Wie de Voorrede van dit Werk leest, en de befcheidenheid eene beminnelijke deugd noemt, die wordt zonder twijfel gundig ingenomen voor oen Dichter. al is hij nog niet bekend met de voortbrenglélen van deszelfs vernuft. Indien toch dit Voorberigt uit het hart van den Heer walré gevloeid is, hetwelk wij geree,'.elijk gelooven, dan is zijn karakter te eenen male vrij van die eigenliefde, welke eenaglijk in zich zelve behagen fchept, en vréémde verdienden bedendig beneden de hare plaatst. Gaarne erkent hij de meerderheid dier Vaderlandfche Zangers , die hij als grooter Dichters, dan hij zelf is, meent te moeten befchouwen, en hij doet dit op eene zoo gulhartige, ongedwongene wijze, dat het ons inderdaad zeer hard zou vallen, indien wij over zijn Werk een enkel hard woord moesten zeggen.

Maar neen, wij behoeven dit niet! Wel willen en moeten wij belijden, dat feith, bilderdijk, loots en tollens, om geene anderen te noemen, als Dichters, een hooger dandpunt beklommen hebben; doch de Heer van walré weet en bekent dit zelf, zoodat deze onze belijdenis hem niet de minfte onaangename ontwaarwording kan veroorzaken. Immers bilderdijk

noemt

Sluiten