Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vruchteloosheid der aanvallen, enz. 149

voor verlichting, den Beeldendienst der R. K. onweerlegbaar aangewezen zien bij du moulin, Schilt des Oehofs suct. CXX. — Hierbij raden wn hem de geichiedet s\an deTnvoering der Beelden en hetgeen omrent derzelver vereering geboden en veioordeeld is, en de twisten en oorlogen, over dezelve gevoerd eens te onderzoeken; dewifl w j uit hetgeen wat hu fchnjft y^rontrfteHermS, dit hij er niets van weet. - Bedden ?h*K£ÏÏS dezelve licht te ontdd en te kn.e^n en die zelfs aan te roepen, met b. v. te zeggen, jaive fjanostri Redemptoris, in qua mtet pecies divini Mendoris, impresfa panmeulo nivei candorts; &c'u^ is Beeldendienst. — Én eilicve! om dat eene er bij te voegen, hetwelk ieder jaar plaats heeft, en nog voorleden jaar plaats heeft gehad: waarom_ gaan honderden, begeleid door hunne Priesters (Franciscanen) ook uit dit land naar Kevelaar P - Indien -zij van maria zelve, en niet van haar beeld te Kevelaar hulpe verwachten, dan kunnen zij maria even zoo goed hier te lande, a s te Kevelaar aanroepen. Doch hier worden zoo vele krukken niet vertoond als te Kevelaar, waar dezelve, volgens het eenvoudig verhaal van eenen man, die no0 het vorige jaar er mede geweest is, zoo vele zijn, üat M dezelve op geene twee boerenwagens zou kunnen ia-

Sin. Door o^cTer gJtr^dTS^ Insir te eraan, bewijst men,

eert en van de Beelden heil verwacht. — En wat wijzen 'de prentjes van maria zelve uit, die men medebrengt, en welke men evenakTde««**^:* Heidenen aanmerkt en in waarde houdt. —J00 '*J deze en dergelijke Heidenfche dwaasheden plaats gnj fen, zegge ten broek niet, dat men de Roomfchen

zonder grond van Beeldendienst befchuldigt. ■ ■

Zelfs zimmerman, hoe bevriend met ten broek, wordt door denzelven, als onbekend met de K. j>e«. , doorgehaald; omdat hij van 's Paufen onfeilbaar•heta gpfproken heeft. — Hoe is dit mogelijk, zou men zl gPen! Indien er geene Paufen. geweest Jg*, dre

lich onfeilbaar genoemd hebben, indien er gecneeeu wen waren, waarin men der Paufen onf^inm erkend of althans beweerd heeft; - indien « gume cardinalen waren, die ftellig de onfeilbaarheid der Paufen ebben verkaard; indien Italië der Paufen onfeilbaarLid niet had vidigt, enz., dan mogt en kou men K 3 u~

Sluiten