is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ2

J. F. SERRTTRIER,

ftelfel heeft; maar hij houdt zich desniettemin verzekerd, dat in die gevallen, waar de bewuste ziekte afhangt van fcirrheuj'e of carcinomateufe ontaardingen der baarmoeder, dezelve fomtijds fchadelijk kan, en daar, •waar zij met eenen ontftekingsachtigen invloed der Vagina verbonden is, fchadelijk ««^ zijn. Schrijvers moeten altijd voor oogen houden, dat de gaven des Geestes en der ondafcheiding zeer verfchillend uitgedeeld zijn, en dat zij, ten gevalle v.m den zwakkeren Kunstbroeder, het dtstinguendum est niet mogen verzuimen. Aan dat verzuim kan veeltijds toegefchreven worden, dat Waarnemingen van hetzelfde Geneesmiddel tegen dezelfde ziekte, door getrouwe Waarnemers in het werk gefteld, wel eens de tegenltrijdiglte uitkomften geleverd bebben.

Verhandeling over den Landbouw, door j. f. serrurier , Lid van het Koninklijk Nederlandscfi Inflituut van Wetenfchappen, Letterkunde en jchoone Kunjlen , enz. enz. Uitgegeven door hetzelve Inflituut. Te Jmfterdam, bij P. den Hengst en Zoon, 1816. "22 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is ƒ : - 6 - :

Deze Verhandeling is haren oorfprong verfchuldigd aan eene fpreekbeurt van den Heer serrcjrier bij de eerfte Klasfe van het Koninklijk Inffituut van Wetenfchappen, en hoewel de meeste zijner toehoorders geene Landbouwers waren, vond bij het nogtans niet ongeschikt, hunne aandacht in eene bevallige voordragt van zaken, op het gevvigtig onderwerp van den Landbouw te vestigen en zijne eerfte fpreekbeurt te vervuilen met te betoogen, dat de Landbouw inderdaad de eer verdient van aan de zijde te ftaan dier Wetenfchappen, wier beoefenaars het Inltituut in zich vereenn;t. Eene Commisfie, in wier handen de Schrijver, hoewel met veel moeite, zijne Verhandeling overgaf, befloot, niet lang daarna, om zc te doen drukken, als eene inleiding tot volgende Stukken over den Landbouw, waaraan dan

ook