is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïó8

volks - scheikunde , enz.

„, gevaar loopt van zich deerlijk te branden. Maar „ gaan wij verder. Reeds deed ik u bij eene vroegere „ beichouwing van het licht, opmerken (*.>, hoe, door ti het §emis van h'cht, het loof der cichorei, alsmede „ de bfnnenfte bladen der kropfalade, en het bïnnenfte „ der andijvie en felderij, geel zijn. Omgekeerd wilde V, ik u nu onder de aandacht brengen, hoe, in de „ Oosterfche landen , alwaar een fterker licht de aarde „ beftraalt, de hoogstgekleurde, de fterkriekendfte, de ?, geurigfte, de harsachtigfte planten voortgcbragt wors, den; en hoe men, in het algemeen, alle'fpecerijsn in 5, warme gewesten moet zoeken.

„ En , gelijk gebrek aan licht ook aan het menfche91 hjk ligchaam kleur en kracht ontneemt, zoo is, om„ gekeerd, aan de meerdere of mindere fterkte des s, lichts, de verfchillende kieur des menfchelijken ge9, nachts op onzen aardbol toe te fchrijven; en 'de Afri„, kaan heeft inzonderheid, aan het 'fterke licht, "'dat ■„ hem befchijnt, zijne zwarte huid te danken.

„ tuinman. Als ik hier een weinig bij doordenk, „ moet het dus ook, waarfchijnlijk aan de werking van s, het licht worden toegefchreven, dat men, in de „ meest verlichte deelen der aarde, ook die vogelen „ aantreft, welke met de prachtigfte kleuren vedierd „ zijn ?

„ heer. Dat hebt gij zeer wel gevat; en ondertus* „ fchen is aan die zelfde werking des lichts toe te 3, fchrijven, bet verkleuren en verblecken van lakens, 5, fitfen en andere ftoffen, het verteren van linnen en „, andere gordijnen voor onze glasvamen. Zelfs het „ bieeken van garens en linnens moet ook, voorname„ lijk, aan den invloed van bet licht worden toege-

kend, voor zoo verre hetzelve daartoe krachtdadig „ medewerkt; en waarom dan ook de zelflfandigheden s, die men bieeken wil, zoo veel doenlijk uitgefpreid' „ en op eene, zoo veel mogelijk, opene plaats aan het „ vrije licht blootgeffeld worden. Niet dat het licht,

als zoodanig, deze ontkleuring, welke wij bieeken »■> noemen, te weeg brengt; want die wordt eigenlijk t, veroorzaakt door de werking der zuurltof op de „ kletirftof, ot kleurende deeltjes van het linnen; maar jp het hcht is dc oorzaak, dat deze zuurltof, gelijk wjj

C*) 2ie Fqlks-Natuurkunde, Bladz, 143,