Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS w BEOORDEELINGEN.

De Vruchteloosheid der aanvallen op de Leer der Roomsch Katholijke Kerk aangetoond, door j. g. le sage ten broek. Notaris te Naaldwijk. — H'aar achter een Nalchrift aan des Schrijvers Broeder, h. w. le sage ten broek, Predikant te Haam/lede, ter heantwoordin" van diens Broederlijken Brief. — Bidt voor de generf, die u belasteren, mattk. V. vs, 44. — Te AmPerdam, bij Geysbeek & Comp., 1816. Met Goedkeuring. XVI en 103 Blaclz. In Octavo. De prtjs is ƒ : - 14 - :

(Vervolg en Slot van Bladz. 156.)

Het ziin dan nïet de Proteftanten, die in het beftrijden'van de onfeilbaarheid der Pauten of Kerkvergaderingen eene door hen zelve verdichte dwaling hebben beïtreden; zij hebben geene kunstgrepen gebruikt, noch de zaak, die zij wilden tegenfpreken, verdraaid en vervalscht; zii hebben niet tot logen en laster toeviugt Genomen, gelijk ten broek en cramer beide zeggen, het tegendeel is waar; noch ten broek noch cramer kunnen tegenfpreken, dat onder de Roomfchen zelve er aetwi&t is'over den zetel cn de grenzen der onfeilbaarheid: en dat zoo zijnde,, dan is het ook bewezen, dat ten broek, door' zijn febrnven, en cramer, door zijn goedkeuren, van het boven aangehaalde, en van hetgeen, wat verder gezegd wordt, getoond hebben, dat zij of de leer en geschiedenis hunner Kerk niet verftaan, of niet ter goeder trouw handelen. ——

Hierbij zouden wij het misfehien wel laten kunnen, doen wij moeten nog een woordje met ven broek wis lel en over datgene, wat hij van de Onfeilbaarheid zijner zoogenaamde Katholijke Kerk gezegd heeft.

i« Welke is de Katholijke of Algemeene Kerk i —. Is dat de Kerk van Rome? — dit is eene hjzonderó Kerk, even gelijk de Galükaanfche Kerk ciat is: men noeme haar de Moeder en Meesteresje aller KerkêÏÏ, zoo veel men wil; dan zegt men eene; onwaarheid, maar men zegt nog geene tegenitrydigheid; doch door

utt. mag. iSl?. no» 2- N V**

Sluiten