is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 J. G. LE SAGE TEN BROEK,

tuijgenisfe der Waarhcijd, of eene zedige Aanfpraak van ■johannes mauritius, gewefene Priester van het Orden der Pr edik-heer'en of Dominicanen, enz. (*)

In het XVilde Hoofdit. Bladz. 136 volgg. zegt deze ervaren man: „.Daarentusfcnen worden de Paufelijke „ Decreten en de Epistolae Decrctales nevens de Ca„ nonijke Boeken der H. Schrift gefield, gelijk te zien s, is Deer et. Dist. 19 Can. in Canon. Ook is deze

Canon wel bekend, Distinct. 20, Cap. in Libell. „, Qjii non recipit.fine discrimine Pontificios Canones

perinde ac 4 Euangelia, non credit, nee efficaciter „ tenet Fidem Catholicam, Dat is: Die de Paufelijke

inzettingen niet zonder uitzondering even als de 4 „ Evangeliën aanneemt, gelooft niet, noch bezit het „ Katholijke geloof, zoo als dat ter zaligheid noodig is. „ Distinct. 34. Can. Lector. Papa contra Apostolum ,, dispenfare potest. Dat is: De Paus mag dispenferen „ tegen den Apostel."

In het XXIIe. Hoofdft. Bladz. 190 volgg. zegt hij: „ Is het de tale van Gods Geest, die het Roomfche 9, Concilium gevoerd heeft ten tijde van gregorius „ den VII in 't jaar 1076, in 't welk befloten is, dat

er geen andere naam onder den hemel is, dan de a, naam van den Paus; — dat geene Boeken Canoniek „waren, zonder zijne authoriteit, en dat alle Konin„ gen Hem de voeten moeten kusfen? (f) Wat zal ik „ zeggen van die grouwelen welke gepasfeert zijn in „ 't Concilium van Lateranen, ten tijde van inno-

centius III, in hetwelke den Paus gegeven is volle

magt, om dc geëxcommuniceerde Koningen en Prin-

een af te zetten, en van hunne Koningrijken en lan« ,, den te berooven; daar de H. Schrift onder de voeten

van den Paus gelegd, en hij een Koning, Godc zeer „ gelijk, genoemd is: waar ook geboden wordt, dat „ alle volken Hem zullen aanbidden: en waar verklaard

wordt, dat hij alle magt heeft in hemel en op aarde,

„ enz.

(*) De derde Druk, dien wij gebruiken, is uitgekomen te Amfterdam, bij daniel van den dalen, 1698.

(t)' Vergel, p. du moulin, Schild des Getoofs, die in do Voorrede gelijke zaken bijbrengt mee verwijzing naar baronius, Amutt, 107 6.