Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vruchteloosheid der. aanvallen, enz. 199

«efchreven heeft? Maar deze Geleerde fchreef niets dan fP waarheid en wij wenschten wel eens te zien, dat broek' en cramer, uit echte gefchiedkundige bronnen fcheppende, bewezen, dat de door dien GeÏS3« gruwelen der Paufen zoo niet geheel Scht £ minfte zeer overdreven zijn, - Of wil 1™ broek hiermede het door scholten gefchrevene !nverdenking brengen? Maar scholten heeft met de woorden van den Kardinaal baroniüs en van andere Somfehe Schrijvers gefproken. - WH hebben «erf lust om een zwart Register der Paafehike gruwelen hier'in te voegen; maar zeggen alleen, dat het te gewaagd is, de waarheid derzelve verdacht te maken; dewijl men hierdoor ligtelijk den eeneu of anderen zou kunnen uitlokken, om dit ftuk opzettelijk te behandelen, waardoor dan zeer veel op nieuw in het licht zou gefield worden, hetwelk nu voor de meesten in den nacht der vergetelheid begraven ligt.

Doch in plaats van hierbij langer te verwijlen, moeten wij nog over Paufin johanna _ met de Heeren tem broe" en cramer mi woordje wisfelen.-Hetgeen, dat. fn de bijgebragteAanteek. omtrent dezelve gezegd wordt, verraadt onkunde of kwade trouw. —

Wat er van de zaak zij, durven wy met bgsgn. De geleerde fr. spanheim heeft m een opzettelijk CreSrif met niet verwerpelijke redenen, de waarheid dezer gefSiedenis aangetoond; l'enfant heeft verfcheideneVen opzettelijk de zaak onderzocht, maar is tot Sene zekerheid kunnen komen; blondel en anderen Een hrt beftaan dezer vrouw wederfproken: en daar het ons niets er wereld deert, wanneer een ten bro' en cramer ons niet onder de verftandige ftoteteen tellen, aarzelen wij niet te zeggen, dat wij het verhaal om trent Paufin johanna eer voor eene bitton* * dan voor eene fabJl houden; althans, wij zeggen met mo h m, dat er toch iets buitengewoons te Rome gebeuld moer. zijn, hetwelk aanleiding tot het verhaal van Pauhn johanna gegeven heeft, -r Hoe het zij, dit is $f:erzeker, dat her geen fiprookje of verdichtfiel van P*?™8^™1' is geluk het ten broek wil doen voorkomen . int deel gedurende vijf eeuwen is het onder de Roe , i ge oofd; en eerst in de tijden van en m de her» ■ fs men'begonnen deze zaak, die gehande den Paufelijken Stoel is, tegen te (preken . het , N 4

Sluiten