Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21° j. kops 5

Inwijdings-Redevoering over het aanbelang van het Akademisch Onderwijs in de Nederlandfche LandHuishoudkunde, gehouden dooi- jan kops, Math. Mag. et PM. Nat. Doet. lloogleeraar in de Kruidkunde en de Natuurkennis der Planten en in de LandHuishoudkuncle aan de Hooge School te Utrecht. Bij de aanvaarding van deszelfs Post (d.) 15 (van) Sprokkelmaand 1816. Te Utrecht, bii O. J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven, 1816. 71 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f : - 14 - :

Velen onzer Landgenooten ondervonden door de geduchte Staatsomwentelingen , in en 1'edert het noodlottige jaar van 1795, door de Franiche overheerfchin" veroorzaakt, de grootfte en zonderlingfte verwisielin°-en hunner uiterlijke omftandighedeii:. Weinigen echter zoo zeer als de kundige man, wiens Inwijdings-Redevoering als Hoogleeraar wij thans het genoegen hebben aan te kondigen. Van den Predikftocl eener Doopsgezinde Gemeente in de Raadsvergaderingen , of om de "opvolgende fchijn-Republiekeinlche of Monarchale Regeringen met zijne voorlichting te dienen, geroepen, ziet hij zich thans wederom met het plegtgewaad van openlijk' Leeraar omkleed en op een' vereerenden Lcerftoel gevestigd; in eenen Post, niet ongelijkfoortig aan, doel/eeni zins hooger in de gewone uiterlijke fchatting, als dien hij te voren verlaten had. Gelukkig, die zoo eoed nederkomt, als deze kundige Geleerde, en bij de "aanvaarding van eenen lageren dan wel voormaals bekleeden rang, zoo vele redenen van genoegen en dankbaarheid vindt, als deze Redenaar, wiens Redevoering, cok in dat "pdeelteJ ^ile blijken draagt van uit het hart gevloekte zijn! Doch gelukkig vooral, die zijne verfchillende posten zoo goed verdient en vervult, als deze geleerde Redenaar, met wiens aanftelling in den nieuwen, voor velen enigzins vreemden en welligt door hen' aanvankelijk miskenden, op onze Hoogefcholen gedichten Leerftoel, wij de Utrechtfche Hoogefchool niet min dan hem zeiyen geluk wenlchen. Wij behoeven ons in geen breed verflag of opgave dezer Redevoering in te laten, volkomen inüemÜiende met hetgene, dat tot lof van den Heer K. en deze

zy-

Sluiten