Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROEVE EENER GENEESK. PLAATSBESCHRIJVING. SiO

uit de gefteldheid eener ftad ongelukken kunnen voortkomen b v. uit de manier van het bouwen der huizen is door de ondervinding maar al te zeer bevestigd cn leert de ervaring nog dagelijks, 'waarom de Schrijver dit dan ook, met betrekking tot zijne had, niet uit het O0o- heeft verloren, zöo min als om het noodige aangaande het blusfchen van brand te zeggen, ae voortreffelijke brandinrigtingen der ftad hierbij den noodigen lof toezwaaijende. „

De' Tweede Afdceling, in welke over het iuchtgejtel, de warmte en koude, de vochtigheid en droogte, bene. vens over de winden met derzelver veranderingen gefproken en den invloed daarvan op het geitel van den inwoner opgefpoord wordt, behelst, in zes Hoofdftukken, geenf minder belangrijke bijzonderheden: dan de eerfte, en bepaalt zich het eerst tot de hichtsgefteldheidl van Jmflerdam in het algemeen, waarna de Schrijver overgaat, om over den Barometer-ftand enden 1 hermometer te fpreken, met niet minder natuurkennis, dan hij kennis van het menfcbelijk ligchaam, in de eerlte Afdeeling heeft aan den dag gelegd. De Waarnemingen, welke wij desaangaande hier aantreffen, zijn oefangrijk en verdienen de aandacht van deskundigen zoowel, als zijne Aanmerkingen onwnr^*£r««* eenige belangrijke Weérkundige Waainem ngen over iegenffneeuw! hagel, mist enz. hierop volgende, welke zoo verre gaan, dat hij zelfs de weersgeftelciheid op de maanden heeft toegepast, daaruit vervolgens aanwonende da? naa dit z$i onderzoek der weêrsgeftedheidte wek gaande, wij geensz.ns met de weÊrsgefteldheid der Almanakken kunnen overeenftemmen en daarna de at deeling van de jaargetijden regelen. De ongelukken, welke§hL uit de ongefteldheid van het weder kunnen voortkomen, zoo als door den blikfem, wind en ttorm, door mist, enz. alsmede de oorzaken daarvan, woraen door den Schrijver zooveel mogelijk opgetornd, en ae mogelijke middelen ter voorkoming derzelve aangewezen op eene wijze die alle aandacht verdient.

De zes'Hoofdftukken, waarin de Derde Afdeeling sefplitst is, vermelden de leefwijze, de zeden.en ge. Wonten van de Amiterdammers, en de opvoeding, van derzelver j£Ugd, en leveren algemeen belangrijke bijzonderheden desaangaande op. Wat de Schrijver aangaande

Sluiten