is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handbuch der. literatur des criminalrechts. &6l

te worden: in dit geval echter kunnen wij dit gerustelijk doen, en bevelen dit Werk ten fterkfte aan bij ieder waar beminnaar van dit gewigtig gedeelte der Regts■ geleerde Wetenfchap, als een gemakkelijk en nuttig hulpmiddel tot verdere grondige en uitgellrekte beoefening.

Bi/dragen tot de Gefchiedenis der Natuurkunde bij d& Ouden; in zes Voorlezingen, gehouden in de Maatfchappij Felix Meritis, door johannes pieter van cappelle. Met Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn, 1815. Behalve Voorberigt en Inhoud, 152 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 1 - 16 - ;

Van dit zestal Voorlezingen waren de beide eerde reeds in het licht verfchenen en geplaatst in het Mengelwerk der Vaderlandfche Letteroefeningen, en, indien niet de Heer van cappelle door eenigen zijner toehoorders en vrienden ware aangezocht geworden, om ook de overige, door middel der Drukpers, aan het publiek mede te deelen, vertrouwen wij nogtans , dat hij toch wel van tijd. tot tijd, door middel van het een of ander onzer Letterkundige Maandwerken, ons in het bezit derzelve zou gefield hebben, hoewel het ons aangenamer is deze laatfte met de beide voorgaande thans in eenen afzonderlijken Bundel, zoo als zij ons hier geleverd worden, met de noodige aanmerkingen en aanwijzing der aanhalingen uit onze oude Schrijvers, te ontvangen , en daar wij deze Stukken, in welke wij des mans belezenheid, Gefchied- en Oudheidkunde den verdienden lof moeten geven, werkelijk van dien aard hebben bevonden, als op den Titel vermeld ftaat, kan het niet anders of zij zullen bij deskundigen met graagte ontvangen worden, hetwelk wij hopen, dat dan ook den Schrijver zal aanzetten, om, gelijk hij in zijn Voorbe» rigt belooft, dezen Bundel met eenen anderen van gelijkfoortigen inhoud te vervolgen.

De zes Voorlezingen, welke in dezen voor ons liggenden Bundel gevonden worden zijn: over het verband R 3 der