is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lewis en clarke , reis , enz. £7$

Reize (Reis; naar de Bronnen van den Misfouri, en door het vaste Land van America (ka) naar d& Zuidzee, Gedaan op last van de Regering der Vcrt eenigde Staten van America (ka), in de jaren 1804, 1805 en 180Ö. Door de Kapiteins lewis en clarke. Met eene Kaart. Uit het Engelsch vertaald door N. g. van kampen. Eerjle Deel. Te Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon, 1816. XXXII en 398 Bladz.. In gr. Octavo. De prijs is f 4 - 16 - :

"JVTadat het gewest Louifiana in Noord- Amerika, in, ±M 1803, door de Spanjaarden aan de Vereenigde Staten van Amerika was afgedaan, rigtte de aandacht der laatften zich naar hun nieuw grondgebied, om hetzelve door eene reis op te laten nemen en de noodige verbe* tering in hetzelve te maken. De voornaamde bedoeling dezer Reis was, om eenen weg te lande naar de Zuidzee te banen, ten einde den handel in Zee-ottervellen met China gemakkelijker te drijven. — De Prelidcnt der Vereenigde Amerikaanfche Staten, jefferson, een man, die den naam van eenen geleerden en warmen beminnaar der Wétenfchappen verdient, gelastte in gemeldea iare, om die Reis te ondernemen, en zij werd ook gelukkig, doch tevens met onbegrijpelijke moeite, beleid en 'volharding volbragt door de Kapiteins lewis en clarke. Zij voeren, met hun reisgezelfchap, den Mis* fouri- droom op, trokken vervolgens eene keten van bergen over, bereikten eindelijk den- mond van de groote rivier Columbia aan de Zuidzee, en kwamen, na eene reis van 0000 Engclfche mijlen, of ruim 3000 uren, afgelegd te hebben, behouden terug.

Dit eerde Deel brengt de Reizigers van St. Louis, het begin hunner reis, tot aan de Watervallen van den Misfouri, en wij zien er uit, dat zij met vele moeit© en gevaren hadden te wordelen, doch dat zij alles gelukkig te boven kwamen. Zij leveren ons veel nieuws aangaande de volken, die zij aantroffen, de landltreken, die zij doorreisden, de dieren, welke zij onder weg vonden, enz. Hunne Reis, bij wijze van een dagverhaal

lett. mag. l8l7. no. 6. S 'ft«