is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*So De vrolijke lourens.

De vrolijke lourens, vertoonende- zijne ongemeen aar* digeToover lantaarn, tot eene aangename en leerzame Uajpanmng voor de Jeugd. Met vele koperen Platen wrjïerd Te Amflerdam, bij]. B. Elwe, i8i<. 96 hladz. In Duodecimo. De prijs is f: - 14 . :

Als "men Werkjes voor kinderen wil fchrijven, behoort men altijd het aangename met het nuttige 'op eene beknopte wijze te vereenigen en het drooge vermijden zonder echter daardoor in het belagchelijke te vallen! dewijl de ondervinding deeds leert, dat'Boekjes, hoe

lf PlL r? "rCh Zdv^' lllaar langdradig en in eenen te erndjgen Ichrijftrant, der kinderen leeslust verdooven en het bedoelde nut niet llichten, ja hen zelfs een' afkeer voor het Boek zal doen krijgen. Wij kunnen ons noal beroemen een aantal Kinderfchriften van dezen aard in onze Vaderlandfche Kinderbibliotheek te bezitten en hoewel het getal legio is, kunnen wij niet ontveinzen, dat toch elk Kinderboekje, in dien geest, als wij bedoe! en gefchreven, ons aangenaam, en ongetwijfeld aan de kleintjes welkom is! Tot deze behoort dan ook het thans yoor ons liggende Boekske, hetwelk het vrolijke met het leerzame paait- het beloop van hetzelve is kortelijk dit:

Meester goedaard, voldaan over de vlijt en naardigTreid zijner Scholieren, had zekeren lourens met eene .looverlantaarn ontboden, ten blijke zijner goedkeuring over hunne gemaakte vorderingen, en om hun nu eens daarvoor eene aangename uitfpanning te verfchafFen TNaauwehjks had Meester goed/ard dit zijnen leerlingen beng , of de vrolijke lourens treedt reeds binnen me? .een brandend lantaarntje in zijne hand (dit Zdï vet beeldt op net eerjle Plaatje) en na het kindergezelfcliap fS te nebbS kOTtt£ W00Jdenwisf^nS me? hetzdv? /e ell ïr k Vm00nt hlJ met ziJne Tooverlantaarn SLjS • fSndV™ wordt nu °p 4e volgende fraaije Plaatjes in dit Boekje verbeeld) de Engelfche Draaifler < &nfcrken Man; het Frunfche Koordendanjer esje'; den Oud-Holland/chen Balanceer der, met zijn{ zoon ; den Hmmen Konijnenjager; den Italiaanfchen Posturenm». ■Aerj arlequin aan het Toilet; den ktmftigen Hond;

den