is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 6

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«86 iets aangaande de recensie van het

denzelven nog niet kennen, gerust kunnen aanbevelen met die verzekering, dat hij bevallen zal. De karakters, die er in voorkomen, zijn meest alle zeer goed, en worden zeer goed vol gehouden, en de ontwikkeling of de oplosfing van alles loopt zeer goed af. Die waarheid: 9, de mensen is overal omringd door blijken eener ver5, geldende, reddende Voorzienigheid" wordt er (en dit fchijnt het groote doel van den Schrijver in dit "Werk te wezen) voor eenen lezer, die met oplettendheid en niet vlugtig leest, zeer duidelijk in ten toon gefpreid, en dit maakt geen gering gedeelte van de waarde dezes Werks uit.

. Wil men van ons eene fpoedige aankondiging van nieuwe Werken hebben, dan houde men dezelve'niet zoo lang terug, maar zende dezelve aan ons fpoediger toe', want anders" ligt de fchuld van vertraging niet'aan ons maar aan de Uitgevers.

Iets aangaande de Recenfie van het Verflag van den fleert j. hora siccama, van Slochteren, over | de Nieuwe Landbouwkundige Kunstbewerking, genaamd het roppên : voorkomende in ons Magazijn N°. I, van dit jaar, Bladz. 29 volgg.

De Recenfeni van dat Stukje heeft van wege de Redactie van dit Tijdfchrift kennis gekregen van den Brief, waarbij de Wel Ed. Geb. Heer siccama , voor het overige deszelfs genoegen betuigende over de houding van ons opftel, te kennen geeft, met leedwezen een paar misdagen in hetzelve ontwaard te hebben, in welker verbetering hij veel belang delt. en welke hij derhalve wenschte, den Recenfent te doen opmerken.

I. Dat Z. W. E. nimmer in 's lands Zeedienst was geweest; maar hetgene. dat hij in gemeld Verdag ^efchreyen had, ,, in het rijk van Marokko opgemerkt tc hebben," geweest was op eene reize in particuliere betrekkingen, waarbij hij, in de jaren 180 -—1805 twee en twintig maanden in dat rijk had gereisd en vertoefd. .Hij erkent echter zelf, dat deze dwaling te ligter ver-

fchoon-