Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 uitgelezene gedachten van paus clemens XIV.

„ geest niet hadden. Ook waren zij onder de eer-

„ ften, om J. C. te doen fterven; terwijl de Saddu„ ceërs_, die de onlterfclijkheid der zielen, en de op„ ftanding der h'gchamen ontkenden, minder deel had„ den aan_ deze gruweldaad: waaruit blijkt, dat een „ valfche ijver dikwijls gevaarlijker is, dan de ongeloo„ vigheid zelve. (*) Men kan geene menfehenliefde

verwachten van den kant eens dweepers, die, terwijl „ hij u aan zijnen haat opoffert, waant Gode eenen „ dienst te doen. De H. paulus blies, vóór zijne be-

keering, bloed en moord tegen de Christenen; de„ wijl hij gedreven werd door eenen vallenen ijver.

Al het kwaad komt voort uit de gefchillen, welker

„ beginfel meest altoos de trotschheid is. Onder

„ voorwendfel van de belangen Gods en der Kerke te „ verdedigen, zoekt men zich zeiven, en men neemt „ de gisting van een kokend bloed, of cener hoogvlie„ gende verbeeidinge, voor eenen waren ijver. —— De „ vooroordeelen zijn eene andere oorzaak der Gcest,, drijverij. Indien wij niet op onze hoede zijn, fchie-

ten zij zoodanig wortel in ons, dat zij in onze eigene „ natuur overgaan; en dat wij, wanneer men ons on„ gelukkiglijk heeft wijs gemaakt, dat een enkel fchool„ gevoelen een punt des Geloofs is, ons leven zullen a, opofferen om het ftaande te houden. — —

„ Dikwijls komt de geest van onverdraagzaamheid en „ vervolging voort uit eene volmaakte onkunde: men „ laat zich leiden door blinden, en valt met hen. Dit „ gebrek kan niet verfchoond worden in de dienaars van „ eenen God, die hun, welken zijn volk moeten lei-

„ den , beveelt, het licht der wereld te zijn. 1

„ Hoedanig ook de oorfprong des valfchen ijvers moge

wezen, hij is altoos gruwelijk in Gods oogen, hoe„ wel _ er verfcheidene trappen zijn, welke zijne ver„ fchrikkelijkheid vermeerderen of verminderen.

De ware ijver openbaart zich niet anders dan door

„ zachtzinnigheid en overreding. De Zaligmaker

3, der wereld, ons Voorbeeld en ons Opperhoofd, wil, ,-, dat een goed Herder het verdoolde fchaap zoeke en

55 op

(*) Dat echter de Ongehovigheid ook gevaarlijk is, hebben de duizenden van gruweldaden der Franfche Revolutie ver. fchrikkelijk bewezen. \

Sluiten