Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31*

L. PFLAUM,

bewoners; e.) dat op grond der redelijkheid en zedelijkheid dezer planeetbewoners, zij'ook verordend zijn, om in verstandsontwikkeling en zedelijke yolkomenhederi"eindeloos toe te nemen; ƒ.) dat, voor het overige, de zwarigheden tegen de bewoonbaarheid der planeten ingebragt, yan welke de voomaamfte ontleend wordt uit de veranderlijke graden van koude en hitte, door de verfchillende afftanden der planeten van de zon veroor-! zaakt, even zoo dikwijls grondig beantwoord als voorgefteld zijn; en eindelijk g.) dat de overweging van al deze bijzonderheden ons ten krachtigfte moeten aanfporen, om fteeds met aandacht en opgewektheid den hemel te befchouwen, en den Schepper in zijne ftille majefteit te bewonderen.

Wij vereenigen ons met het doel en den wensch des Schrijvers, dat de lezing van dit Stukje bij onze Landgenooten die uitwerking'moge hebben, dat de Schepper van het heelal in zijne grootheid meer gekend, in zijne goedheid meer gezien, en in zijne majefteit meer verheerlijkt moge worden.

Het Leven van peter de(n) groote(n) , Keizer aller Kus/en. Naar het Hoogduitsch van lodewijk pflaum. Te Arnhem, hij J. H. Moeleman, 1816. 188 Bladz. Ifi gr. Octavo. De prijs is f 1 - 10 - ; Inkl. Octavo.

*p\e Levensgefchiedenisfen van groote mannen zijn al\Jr tijd belangrijk voor de nakomelingfchap; en hij, die dezelve verzamelt en uitgeeft, verdient, vooral wanneer dezelve naauwkeurig en onpartijdig worden geboekt, allen lof. Is dit waarheid, dan verdient de Schrijver P. ook roem, dat hij ons hier den Grooten peter leert kennen, in zijne jeugd; als Alleenheerfcher; in zijne hervormingen; op zijne reize; als Regent; in zijn militair en huisfelijk leven, en in zijne menfchelijkheid (beter : gebreken) en 'zijnen dood. Al deze ftukken

worden, onzes bedunkens , vrij goed uit elkander gezet, Terwijl de Schrijver zoowel, het kwade als het goede opteekent. Dit Werk, dat eene nuttige en aangename uitfpanning kan opleveren, verdient, in alle opzigten, eene plaats naast het Werk van onsen verdienftelijken jscheltema over datzeifde onderwerp»

De

Sluiten