is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33<5 HET HUISSELÏJK FEEST. BLIJSPEL.

Tooneel, een ftukje aanbiedt aan den Kamerdienaar van den Vorst, er echter bijvoegende, met al de wellevendheid, die men verwachten mag van een' man, die gewoon is aan het hof te verkeeren, dat hij er' een' kopje koffij bij nemen zou, om daardoor zeker een' gemakkelijker döortogt naar binnen te befchikken aan de krenten , waaronder zich fomtijds wel eens eenige van gruis- en fteenéchtige hoedanigheid verfchuilen, die, bij het avaleren, aanleiding zouden kunnen geven tot noodlottige accidenten. Ten minfte wij komen er voor uit, dat wij zoo hartelijk om dit warme krentebrood, mitsgaders om de groote zilveren gespen (Bladz. 29) hebben gelagchen, als of er tont bonnement Kluchtfpel op den titel gedrukt ftond, en men derhalve daardoor volle • vrijheid verkregen had om hard op te mogen lagchen.

Indien wij echter alle denkbeeld van dit verborgen oogmerk, om ons te doen lagchen ter zijde ftelien, en den anders niet zeer ingewikkelden, maar veeleer platten zin, zonder erg, en in eenvoudigheid des harten, opnemen, zou het ftukske eigenlijk te huis behooren onder de catagorie van de zoogenaamde Tooneelfpelcn, welker algemeenen naam men in latcren tijd gegeven heeft aan eene foort van Tooneelmatige zamenfpraken, die noch Treurfpel, noch Blijfpel, noch Kluchtfpel, en. dus eigenlijk vleesch noch visch zijn. Daaronder rangfehikt men eene. menigte Hukken van kotsebue , iffland en andere Duitfehe Toon eelfchrij vers , die deze foort, welke eigenlijk vroeger reeds door Franfche Schrijvers was verzonnen , eenen hoogeren graad van belangwekking en behagelijkbeid bijgezet, en ze daardoor tot nu toe op onze Tooneelen hebben doen ftandhouden. En toetfen wij dan dit nieuw-bakken Tooneelfpelletje aan die meestcrftukken, hoe nietig komt het ons dan voor! alles is even lam en laf, koel en onbezield , alledaagfche praat, gemeene uitdrukkingen, onkieschheden van allerlei aard, zoo verre gaande zelis, dat de dochter hare moeder familiair over hare ouderwetfche kleeding befpot! ... De goede fmaak befchutte onzen Schouwburg tegen zulke misbakken warme Kre.ntebroods-Blijfpelletjes /