is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$l6 c.-a.l. sander en g.h.wachter pz., magazijn, enz.

Na verloop van bijna 3 weken was de tong geheel in den mond terug gekeerd, en, fchöon zij aan den refter kant nog wat dik en 'hard bleef, loste zich dit, zachtjes aan, geheel op. Onderfcheidene Geneeskundige Waarnemingen medegedeeld door j. de krauw, Med. Doctor te Woerden. Onder dezen titel hoopt de Schrijver van tijd tot tijd het Geneeskundig publiek zijne Waarna* roingen mede te deelen. Met theorien en ftelfels laat hij zich niet in en denkt fteeds: „Jmicus plato - amicus socrates, fed magis amica ventos," als mede „ de eenvoudigheid is het zegel der waarheid. Ree. denkt eenftemmig met den Schrijver. De Heer B. fchetst eene mazel - epidemie, welke hij , gedurende den zomer van het jaar 1815, waarnam; dit doet hij, niet zoozeer omdat deze epidemie zich van andere onderfcheidde maar ©m uit haren loop, gevolgen en behandeling eenige praktifche keringen te kunnen trekken, die hij hoopt, dat voor de toekomst niet geheel verloren zullen gaan. Wü

liebben deze Waarnemingen met belangftelling gele?en en veel genoegen gevonden, zoo in de befchriiving de'r epidemie zelve, als in de aanmerkingen daarbij gevoegd; ook draagt de Geneeskundige behandeling overal onze goedkeuring weg. De Waarnemingen met het hy.dr.afulphuretum ammoniae hebben ons zeer behaagd. Eindelijk wordt dit Stuk befloten met eene Waarneming ecne'r, ma voorafgegane beklemming, verftoryene hernia scrotalis , welke op de wijze, door den Heer schuurman voorgefteld, zonder anus artificialis genezen werd. Zij heeft tot opfieller den Rotterdamfchen Heelmeester dirk nolen. Deze lezenswaardige Waarneming 'ftaaft verder de theorie des Heeren schuurman , om, door cnder/leuning der darmen, de verzworen breuken radicaal , d. i. zonder overblijvende anus artificialis te genezen, terwijl men die bedoelde onder/leuning door vaste fpijzen, als: aardappelen, rijst, pappen Van geroosterd brood, enz. daarlïelt. Wij hopen, dat de jeugdige Schrijver, de voetftappen van zijnen waardigen Neef en Leermeester drukkende, zal blijven voortgaan, om bij voortduring de grijze ondervinding van zijn voortrelfe]ijken Leermeester met de zijne te verbinden , ten einde hoe langer zoo meer tot nut der lijdende menschheid te kunnen werkzaam, zijn.

Ver-