Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COLLECTANF.A LITTERARIA » 3#3

pn tabernaria, Rhynthonice en flaniptdia; voorts •d8enz. Daar zulk een nieuw ontdekten "2SS Handfchrirt uitgegeven oud Schrijver; wiens Ëftfid en Plaats echter ons vermaant, van met .volkoomnn zhne berigten af te gaan; niet nalaten kan, SjS ftnf tot opmerking en onderzoek _aan de hand te 'o'ven he ft de. Heer R. het grootfte zijner tien HoofdjES' een aantal van 66 Bladzijden aan hem gewijd.. Wi vertrouwen, dat ook onze andere Oudneidkundigen, en de Rens.eleèrden (voor de Oudheid- en Gefchiedkunde des' Romeinfchen Regts} op dezen nieuwen ouden ISver, in hetgeen, wat dezelve verder, en meer tot zijn eigedyk doel behoorènde, belangrijks heeft, opmerkzaanj zib en hunne leerlingen opmerkzaam maken, opdat wij hier niet. wederom , gelijk in de beoefening van vele vak. ken van wetenfchap g de laatfte jaren, met de nafchepen komen en ons het gras voor de ^*^r*EE Niemand veraciitc de moeite en den arbeid, door onzen tóngen Geleerden te koste gelegd aan korte, veelal atgebrokene en onverftaanbare fragmenten van oude komeiniche Tooneei- en Hekeldichters. kE^ke zoude flechts zijne onkunde en gebrek aan Oudheidkundigen fmaak verraden. Want, gelijk dit vak van kritiek vele belezenheid en kennis, en fijne oordeelkunde vereischt, is hetzelve wederkecrig gefchikt, om deze -zeilde veieischten in deszelfs vlijtige beoefenaars aan te kweeken; terwijl r.ok niemand kan betwijfelen, of de toeftand en de Gefchiedenis van het tooneei bij eene natie, alwaar hét tooneei een algemeen volksvermaak is een wezenlijk gedeelte van de gefchiedenis der belcb.av.mg van die natie uitmaakt, en uit de Schrijvers van die natie in die vakken, de toeftand van derzelver .wetenfenappehjke en zedekke cultuur in een zeker tijdperk, voornamelijk mede kan en moet opgemaakt worden. '

De Heer R. febijnt ons, uit dit Werkje, toegerust met de zoo even opgenoemde vereischtcn, om een onderwerp als dit, naar waarde te behandelen. —• jlW opmerkingen en verbeteringen van bedorven plaatlcn kunnen wij hier even min in bijzonderheden aanwijzen, aft over enkele derzelve eenige twijfeling in het midden brengen; doch bevelen het Werkje aan .de aandacht van alle beminnaars der oude Letterkunde in ons Vaderland; blonder ook, opdat zij, door hetzdve aan te

Sluiten