is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J74 LEVEN EN LOTGEVALLEN VAN j, MURAT.

. Al wie d#t Werkje doorbladeren wil, die zal er veel in vinden, dat hem overtuigt, dat ook mltrat zeer vele flechtigheden bezat; en hij zal er bijzonderheden in aantreffen , welke hij elders te vergeefs zal zoeken. De opmerkzame befchouwer zal het met bclangl'elling lezen kunnen.

Het volgende geven wij onzen Lezeren als eene proeve; men vindt hetzelve . Bladz. 40. „Bij den „ moord van den Hertog van Enghien fpeelde murat „ eene verfoei;elijke rol. Hij koos onder de ijverigfte „ voorftanders van buonaparte hen, die de verfchrik„ kelijke vierfchaar moestén uitmaken, welke gelast „ was, niet om dien Prins te hooren, maar om hem „ te veroordeelen. Hij woonde de zitting bij, ten ein„ de verzekerd te zijn dat de bevelen van zijnen mees-

ter zouden uitgevoerd worden."

„ Zoo dra hét doodvonnis uitgefproken was, werd de s, Hertog naar de drooge gracht van het Kasteel ge-

„ bragt. Hij verzocht eenfV) lok haar van hem te doen „ bezorgen aan Mejuffrouw de rohaN, die zich te „ Ettenheim bevond, en met welke men vermoedt, dat „ hij gehuwd was. De edele en eerbiedverwekkende „ houding van den Prins, in dit ontzaggelijk oogen3, blik, boezemde zelfs de Satelliten vaii"buonaparte „ achting en bewondering in. Een hunner naderde „ hem om de haarlok aan te nemen; doch murat „ hield ■hem tegen, en zeide, op eenen bari'cheu toon ï •„ „ Aan het verzoek van eenen verrader moet niet „ „ voldaan worden." De. Hertog wierp eenen ver„ achtelijken blik op den barbaarfchen ' nitvoerer der „ bevelen van den tiran, gaf oogenblikkelijk zelf het „ het teeken aan zijne moordenaars, en onderging den „ Jood met die ftandvastigheid en kalmte, welke alleen H de deugd kan inboezemen." .

Jjs rustende Reiziger. Uit het ' Fransch,' naar den Derden Londen!chen Druk. Eerfte Deel. In 's Gravenhage, bii J, A'Jart, 1816. Behalve het Voorwerk, •33ï Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 2 - 10 - •

^X^U ontvangen hier de vertaling van een Werk, dat fl gefchreven is, gelijk ons in eene aanteekening

wordt.