Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

375

f. j. prinsen,

Geographifche Oefeningen; of Leerboek der Aardrijk;, kunde, met XX gcnommer'de llaarten, naar de nieuw, fte ontdekkingen en volgens de tegenwoordige vcrdceling der landen, opgemaakt uit de bes ie Schriften en 'hieuw'fle Landkaarten; ten gebruike der Scholen en Voor het afzonderlijk onderwijs; door p. j. prinsen, Directeur e'n Onderwijzer van het Koninklijk Inflituut ter aanlweeklng van Schoolonderwijzers, te Haarlem. Te dm fier Jam, bij J. van der Hey, 1816. Behalve den Inhoud'en het Naberigt, 312 Bladz. In Octavo. De prijs is f 2 • 8 - :

De onderfcheidene Staatkundige veranderingen, welke er in de laatfte jaren door den alles ichokkcnden en vernielenden oorlog, plaats vonden, maakten niet alleen de voorhanden zijnde Leerboeken over.de Aardrijksbefchrijving' voor dat gedeelte derzelve, hetwelk wij de Staatkundige noemen, geheel onbruikbaar, "maar ook was men algemeen buiten de mogelijkheid gefield, om, bij de fnelle afwisfeling van Staatsveranderingen, die elkander als mét den dag-volgden, iets bepaalds vast te ftelleu, tot dat eindelijk de zoo lang gewenschte vrede en de daaruit gevolgde bepalingen op het laatst gehouden Weener Congres, de Staaitsgefteldhcid vati Europa op eenen vasten voet hebben gebragt. Eene Aardrijksbefchrij. ving derhalve, overeenkomftig de tegenwoordige Staatsge* fteklheid, kan niet dan aangenaam zijn, daar dezelve eene wezenlijke behoefte vervult, terwijl wij het voor ons liggende Werkje van' 1 den - ijverig werkzamen en zich daardoor algemeen, maar bijzonder voor het vak van onderwijs verdienftelijk makenden Onderwijzer prinsen als zoodanig moeten befchouwen. — Hetzelve moet, zoo als hij ons in zijne Voorrede berigt, de plaats vervangen van zeker Werkje, onder gelijken titel als dit, weleer bij de Erve houttuin uitgegeven, hetwelk toch, vooral federt de laatfte Staatkundige veranderingen, niet meer bruikbaar, noch voor eenige verandering of bijwerking zeer gefchikt was, zonder hetzelve, daar het bijna niets anders dan eene opnoeming van landen, Heden, enz. bevattede, zonder eene enkele '* aan-

Sluiten