Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii. kremer, prijsverhandeling, enz. 423

noesen als nut gelezen hebben, prijzen hetzelve als zoodank zeer aan, oTTchoon, onzes inziens een en airder biet- en daaïwcl wat meer ontwikkeld kon behandeld zijn geworden.

Prii verhandeling over de oorzaken, waardoor er, niet^KÖÖ f'aais hebbende verbetering m het

thotnzln, oveFhct ^tr"f.TjSdf& dclijkheid, losbandigheid en zedehosneid o fj d. Je^ hftUcht en over de beste middelen om deze ondeugden wefltiu roeljen en dit kwaad, te ^rmtnjkren To r h. kremer, Schoolonderwijzer te Zmdh n. Te Groningen, bij J. Oomkens, 18:6. 3* Bladz, In gr. Octavo. De prijs is f : - 4 - •

-rve abemeene Vergadering der zoo werkzame OnderD wifms gczclfchappen in het aetfte Diftrict van de ^S êroniugen eenen Eereprijs uitgeloofd hebbende voor het bette antwoord, hetwelk op de vraag, ^^beantwoording de

SeifïefantvJotd^n S^ïffi^r kremer het

^7^^^^ is overgenomen,

WCS!eL doelmatige Verhandeling draagt ook onze volkomene goedkeuring weg, en de nndaelen l ier SK WtoQrlSk ia het werk gefteld wordencle kunnen niet nalaten, om verwaarloosde en kwalijk opget™S;?n, zoowel, als dienst- en werkbod n tot befchaafde en welgevormde menfchen te maken, terwijl daardoor tevens de huisgezinnen r^/^£ voeding verbeterd, befchaving en zedelijkheid meer algemeen zouden worden. ^ ht-t tpvpn in eene korte inleiding, met lof over ha egenwoordio-e onderwijs te hebben uitgeweid, waarbij de Schriive"- echter ook zijne gegronde klagten en gisfmgen SSeS inbrengt,JdatDhetzelve zoo weinig op £

Sluiten