is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rozen; of verhalen van a. lafontaine. 4*9

Rozen- of Verhalen van august lafontaine. je Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon, 1815. aio Bladz. In gr. Octavo. De prijs is ƒ a - 4 " :

Deze Verbalen van den ook bij onze Landgenooten met zoo veel roem bekenden geestigen en vertiuttigen Schrijver zullen ongetwijfeld elk bevallen, die ze ter lezing'in handen neemt. In dezelve heerscht dezelfde geest als in des mans vroegere, en ook m onze taal vertolkte, Schriften en zij behoeven in fchoonheid, fierliikheid en verhevenheid van denkbeelden , zoo min als in mensch- en karakterkundige trekken , welke, door hn ganfche Werk verfpreid, in de handelende perfonen voorkomen, geenszins voor dezelve onder te doet,. Allerwegen ftraalt des mans vernuft en fchranderheid, ook in de hier voorkomende liefdegevallen, door eu de verhalen zijn in denzelfden bevaliigen en uitlokkenden ftijl gefchreven, als welke de Werken van eenen lafontaine zoo zeer van andere Duitfche Romanfchryvers onderfcheidt, zoodat men het Wer^rnlzÊ\^ellf0ï zonder bet geheel doorgelezen te hebben, te ^ " le^en. Ook hebben deze drie verhalen eene edele Itrekking, om namelijk de ware liefde en trouw door onderSebeproevingen op den toets te nellen, en naar eisch doen Uitkomen. Uitmuntend is de Schrijver daarin Bèoaaïd; en wij hebben deze Verhalen met zulk een fenoegen Sezeu, dat wij hartelijk wenfehen, oP nog meer van dezen of dergelijken aard door hem vergast te worden, hopende , dat in dit geval de vertaling daarvan, welke van de voor ons liggende zoo zinver als vloeijend is, in even goede handen moge vallen. Iets meer tot aanprijzing te zeggen van een Gcfchrilt, hetwelk uit de pen gevloeid is van eenen der meest geachte Duitlche Schrijvers, achten wij noodeloosj ieder die dei «aam de3 Schrijvers op den titel ziet prijken, en f 1fiins fmaak en gevoel heeft voor het ware en fchoone, m het bevallïgé kleed eens zedelijken verhaals uitgedost, zal niet aarzelen , om zich door de lezing van hetzelve Sn aangenaam en vooral een nuttig uurtje te verfebaf-

/