is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

Ui A. HAMAKER.

oudere en nieuwere ftelfels op eene wijsgeerige wijze weet te vereenigen; want: het goede in het oude blijft aftüd nieuw, hoewel het goede in het nieuwe niet altijd eud is»

Uenricï arentii hamaker Lectiones Philoftrates. Fafeiculus primus. Coiitinens obfervationes in quaruor libros priores, et excurfum in librum quartum de vita Apollonii. Lugduni Batavorum, apud L. Herdingh et Filium, MDCCCXVI. Pagg. XVI et 134. Octavo, maj.

De zonderlinge en in zijnen tijd zeker zeer vermaarde en gevvigtige Heidenfche Wijsgeer, apollotsiius van Tyana, heeft in deze laatfte jaren wederom nieuwe beroemdheid gekregen: door het Werk, hetwelk de aangename en beroemde Hoogduitfche Schrijver wikland, over hem, als agathod^mon, gefchreveu heeft; en door eene Prijsvrage van het Zeeuwsen Genootfchap van Kunftèn en Wetenfchappen, „ter wederlegging van het gebruik, hetwelk vele oude en latere belt-rijders van het Christendom gemaakt hadden, van de gefchiedenis van dezen apollonihs, ter verkleining van de Goddelijke waarde van onzen Zaligmaker of van de geloofwaardigheid 'van deszelfs geschiedenis; " over welke ftof, de bekroonde Verhandelingen van de Hoogleeraren lotze en tijoeman in Comp., en van den Franfchen Predikant de chaufepié, te vinden zijn in de Nieuwe Verhandelingen der gemelde Maatfchappij, II D. a en § Stuk. Doch al die Schrijvers, hoezeer voornamelijk uit het leven van apollonihs , door philostratus in de derde eeuw onzer jaartelling in het Grieksch wijdloopig befchreven, moetende putten, hadden zich niet zoo zeer met diepgaande kritiek der bijzondere plaatfen van dat Werk opgehouden (*). Wij mogen echter hopen s dat door de gemelde Werken, bij onze letterminnende Landgenooten

eei;e

(*) Van bijzonder gewigt voor het gebruik vnn Werk van philostratus in het algemeen, is de teretingevoegde § X*. fel de eerstgemelde Prijsverhandeling, BI. 118—uj.