is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. F. E. LANGBEIN, THOMAS KELDERWURM. 479

Thomas kelderwurm, een vrolijke Roman. Naar het Hoogduisch. Van a. f. e. langbein. Met Platen, Te Amfterdam, bij C. en H. rnumer, 1816. 234 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is j 2 - : - :

Langbein is reeds, door zijne vertaalde Schriften, in ons Vaderland bekend, en zijne Werken worden, zoowel bij de Duitfchers als bij ons, met fmaak door velen gelezen, hetgeen vooral aan zijne vrolijke en fatyrieke fchrijfw'ijze moet worden toegei'chreven. — Doch laat ons den inhoud van dezen Roman opgeven.

Jonker thomas kelderwurm, wiens naam eigenlijk van pampel was, werd door zijne moeder opgevoed alleen om wel te kunnen eten en drinken. Door zulk eene opvoeding werd hij geweldig diklijvig; doch_ zijne moeder gellorven zijnde, werd hij, volgens den wil van zijnen vader, Kadet. Hij werd bij den lieelu.,eester van het regement in den kost bedeed, doch hij konde zich aan de fobere tafel van denzelven niet verzadigen ; hij beital dus de fpijskamer van zijnen huiswaard. Zijn diefftal werd ontdekt, en hij op eene zonderlinge wijze

wegens denzelven gertraft. Hij moest op lchild-

wacht, verlaat, uit vreeze zijnen post; komt op eenen wagen buiten de ftad; wordt door boeren gevangen; hij wordt door den Auditeur verhoord; zoekt zich door eene leugen te redden; komt vrij van de ftraf en wordt, met den rang van Vaandrig, ontflagen.— Nu wordt hij Student, doet niets dan eten en drinken, en wordï evenwel, na zijn examen, bevorderd tot Referenclarius Hij gaat in zijne vorige leefwijze voort; krijgt toevallig kennis aan een fijn zusje, welke hij, door zijne geveinsde vroomheid, voor zich inneemt, en hij wordt, door dezelve dikwijls lekkertjes onthaald; doch ook bij haar maakte hij zich fchuïdig, dewijl zijne vraatzucht paal noch perk kende, aan" het ffclen van lekkernijen, ;ijn diefftal werd ontdekt en hij het huis uitgejaagd. Hij wordt uit de regering geftooten, doch wordt zelf, door het overlijdeu van zijnen vader, Heer over eenige boeren. Zijne erfenis is, dewijl hij door tafelfchuiuiers en bedriegers wordt geholpen, fchieiijk verteerd. Hij wordt

Ka-