is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s.evensbijzond. van den eerw. heer j. newton. 519

,, zij daar door, dat zij veel preken gehoord, vele ,, Godsdienstoefeningen bijgewoond hebben, en dus ,, tasten zij mis, door de middelen te nemen voor bet

linde. -— l3e ware Godsdienst is eene gedurige ,, herinnering aan God, met een voornemen des harten ,, om hem te dienen; en dit maakt alles tot goud. Wij „ zijn genegen te veronderftellen (,) dat wij iets fchitj, terends noodig hebben, om onzen eerbied voor God j, te doen blijken, maar de ware Godsvrucht kan in alle , omftandigheden plaats hebben. De geringde bedrij, ven, platen fchuren fehoenen fchoon maken, zijn

bezigheden van groote waarde, wanneer zij in den

regten geest uitgeoefend worden. Indien drie En,, gelen naar de aarde gezonden wierden, zoude het ,, hun volmaakt onverfchillig zijn, welken post ieder ,, hunner zou bekleeden, het zij die («) van eerflen ,; Staatsdienaar, Dorpspredikant of Nachtwaker."

Ook fenrijven wij nog de acht en dertigjle Gedachte tf: ,, Christus heeft onze natuur mede genomen naar „ den hemel, om ons daar te vertegenwoordigen (,) ,, en heeft ons met zijne natuur op de aarde achtergela-

ten, opdat wij hem hier zouden vertegenwoordigen."

„, _-»

4

Rekenboek voor Jongens, Ontleend uit de Wetenfchap' *>cn , Gefchiedenisfen en den Koophandel. Ten dienjle 1der Scholen. Eerjle Deel. Te Groningen, bij W.

. Zuidema, 1815. behalve het Voorberigt en den Inhoud, i8_ Bladz. In Octavo. De prijs is f: 9 - 5

TVTet dit Rekenboek is het groote aantal der zoodanige, Jjri die wij reeds hebben, niet noodeloos vermeerderd. Het is waar, de 4 Deeltjes van het Rekenkundig Exempclboik van oling bezitten wij, doch hetzelve is voor de fclolen te kostbaar niet alleen, maar fommige daarin voorkomende vraagftukken loopen te hoog voor éerstbe. g'nnerjde leerlingen, en zijn, zelfs voor de Onderwijzers, noeijelijk om op te losfen. Hierom befloot de Vervaardger van dit Werkje, een zoowel meer beknopt als btter voor de vatbaarheid der kinderen berekend , te levtren, en hierin is hij, onzes inziens, wel geflaagd, Kk 4 tei-