is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUNDEL VAN GEWIJDE POeZTJ. 55'

den geest der Oosterfche Poëzij kent, wat het beste en SÏÏ zij. Zelfs de ongeleerde, mits hu gevoel voor het fchoone heeft, kan hier oordeelen. De _aanhef van het duk is veel verhevener en grootfcner in de Staten overzetting, vs. i. Ook is ys. als/lofregen op de grasfcAeutkem, en als droppelen op het krutcl, veel eigenaardiger, gepaster en fchooner dan: als regenvlagen op het teedere groen, als PL^Ugem 0p de planten; of als regens, die het teeckr kruid bejproeijen, en als een fterker waterros, die neersTO&T op net

plantgewas. Wat toch is werking van regenVLA-

Ln en VLASTcgens, of van een' watering, die neer-

?Ïort op -het plantgewas? . Zou mozes hebben

willen zeggen, dat even zoo ziine woorden «logen Qt

zouden werken? Neen : zeer fijne haa fijne ,

zachte regen, ftofregen moet het znn, die. de eedrite grasfcheutkens niet kwetst maar onmerkbaar rallies dringt en alles groeijen doet; en digte droppelen, die tot de wortels der planten doorgaan.

Zulke kleinigheden kunnen evenwel een Werk, OVet het geheel zoo goed uitgevallen en fchoon, niet benadeelen. Wij prifzen hetzelve zeer aani , als gefchikt S Taniet fchoone der Heil D'chtdukken te doen kennen, en tevens tot regt verttand van dezelve bij te dragen.

De Aarde en hare Bewoners, volgens de memp ont> dekkingen, een Werk ter bevordering der kennis van landen en volken en van derzelver Voortbreng/els en Handel,^ Naar het Hoogduitsch van E. A. w. von zimmerman. Met Platen. Eerfte Deel. i« Haarlem, bij F. Bohn, 1816. VIII en $76 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is ƒ a - 18 - J

Dit Werk, hetwelk door den kondigen, in Duitschland hooggeachten, en ook bij ^p^,"* zeer veel lof bekenden, zimmerman, 8» .ae .t3LSte Reisbefcbviivingen van vroegcren en latereu tijtt is zanengedeld , en waarvan de vertaling ra zeer goede handen is gevallen, prijzen wij onzen Landgenooten met Mm 4 VU1