Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aarde en hare bewoners. 555

liikS vernomen, dat de Europefche Slavenhandelaars aan het, tegen hem overliggende, eiland Goree geland waren, of hij zond zijne gewapende menfchen-roovers in de naburige gewesten uit. Daar deze zijne begeerte naar de Europefche waren, inzonderheid naar brandewijn, te lantaarn en te weinig bevredigden, overvie hij de naburige Neger-dam men met zijne ganfche k»Jgsm»gt. Na eenen Moedigen flag - want de tegenftand, dien de zoo fchandeliik overvallene hem boden, was van belang — zegepraalde, helaas' het iterker leger van dameL Twee honderd menfehen bleven op het flagveld, honderd en tachtig krijgsgevangenen werden weggevoerd, en alle grijsaards en kinderen, die men niet verkoopèn konde, werden gedood. Deze Vaders des volks ontzien zich zelfs niet, ,tegen hunne eigene onderdanen zulke gruwelen te plegen.

, Soortgelijke en zelfs nog bloediger oorlogen vermeldde reeds le maire , aan het einde van de zeventiende eeuw, als door den Koning brak , omtrent den óewgal, gevoerd.

In het jaar 1788 , zag de brave wadstroem te Deal, dat de Koning van Burfin . eiken nacht , tusfchen Zaturdag en Zondag, gewapende manichappen uitzond, om zijne eigene onderdanen op te vangen, ten einde dezelve te verkoopèn. De toenmalige Vorst zoude zulk eene veffoeijelijke daad nimmer verrigten, zoo lang hij nuchteren was. Doch c!e Franfche Slavenhandelaars, die zich bij Joal, tusfehen den Senegal en de Gambia ophielden, wisten hem in dronkenfehap, door het aanlokkelijke van hunne waren, daartoe te bewegen. Dikwijls had de Koning berouw over zijne daad; hij zond zelfs eens twee «aven, om voor dezelve een vrij Meisje te doen uitwisfelen, dat hij, in zijne dronkenfehap, had laten rooven.

Door deze rooverijen worden duizenden van onderdanen, deels in den grond geholpen, deels omgebragt; de familien worden van elkander geicheiden, ae moeders van hare zuigende kinderen gefcheurd, en de uitgezondene wreedaards ontzien zich niet, de in tranen zwemmende ongelukkigen met hevige Bagen voort te drijven , terwijl hunne kameraden derzelver gefchreeuw en gejammer, door trommelen en fchieten, zoeken te verdooven. De meergemelde gustaaf wasa verhaalt dat dit rooven van menfehen door hunne

Sluiten