is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE UITOEF. V. HET WERK VAN EEn'eVANG.DIEN. 5%9

het Christendom van dezulken, bij welke de prediking van het Evangelie heilzame indrukken ter bekeering

heeft te weeg gebragt. Ook wordt hier §. 6.

vooral aangedrongen op den gemeenfchappelijken huisfelijken Godsdienst. Doch om de menfchen te leeren dien goed in te rigten , zouden wij het beter oordeelen, dat de Leeraar bij de uitoefening daarvan door de hoofden des huisgezins, met hunne toeftemming, bieren daar» nu en dan eens ging vifitatie doen, ter onder* rigting, dan dat de Leeraar, volgens §. 7. aan de menfchen gelegenheid geven zou, om zijnen eigenen Huisgodsdienst bij te wonen. — Hoofdft. VIII. handelt over hetgeen, wat het werk gods verhinderen of bevorderen kan. Verhinderen; als, dweepachtige gevoelens; vervalfching van gods Woord; ongeloof en zedeloosheid. Maar deze dingen met geduld, voorzigtigheid en moed behandeld of verdragen, bevorderen ook aan den anderen kant het werk van god , zij maken de opregte en getrouwe navolgers van jezus, in onderfcheiding van de bloote Naamchristenen, meer openbaar, ijverig en

eensgezind. Doch dit Hoofdft. heeft in het op-

fchrift ook nog deze uitdrukking: Teekenen des tijds; en wat hiermede bedoeld wordt blijkt uit §.7,8. BI. 145, 146 ; daar wij dus lezen: „ Om den tegenwoordigen tijd, in betrekking befchouwd tot de uitbreiding van het rijk van god , en op die allent'halvige, (in allerlei opzigten?) lteeds tot ltand komende vereeniging der kinderen gods tot een geheel, behoorlijk te fchatten, is het zeer dienftig dat men dezelve met den naast voorgaanden vergelijkt, en'opmerkt, hoe het vóór eene eeuw gefield was. Wie met de Kerkgefchiedenis en levensomltandigheden van enkele Godsmannen uit dien tijd bekend is, zal moeten toeflaan, dat de gedaante der Christelijke Kerk, —- in eenen zuiver Bijbelfchen zin genomen , — aanmerkelijk ontwikkeld en verbeterd is: vooral ten aanzien van het dieper indringen in het wezenlijke en in den geest des Christendoms, — ten aanzien van een algemeener verbreid en duidelijker inzien in het Evangelie zoowel, als ten aanzien van die naauwere verbinding en het harmonifche, — offchoon op verfcheidene wijzen gewijzigd, — zamenwerken deileden -tot een en hetzelfde doel. Deze befchouwing van den tegenwoordigen toeftand der zaken kan een Dienaar van jezus krachtig bemoedigen, wanneer hij

tot