is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h.wester, iets over het misbruik v. godsnaam. 6oJ

„ kwaam verdediger in zijnen naam, over zijne ge" voelens, beweegredenen en bedrijven zou kunnen

Zullen wij onze gedachten er over zeggen, dan verfchillen wij van het oordeel van den Engellchen Voorredenaar. Wii konden, in dit Werkje met zoo veel geest en vernuft vinden, als die man zegt er m uit te munten. Wii befchouwen het alleen als eene pogcnende en fnorkende grootfpraak of verhaal, hetwelk zeer Gemakkelijk uit de leugenachtige Bulletin s en andere bersten, welke men, toen boonaparte het, onwettig aangematigd, bewind voerde, verfpreidde, kon worden opgemaakt. Stijl en taal zijn, onzes oordeels, niet van boonaparte, zoo ten minfte andere ftukken, die hij zelf zou gefchreven hebben, en welke men als zoodanige heeft uitgegeven, echt zijn. Hij is de man niet om geest en vernuft met eenen goeden ftijl te ver-

Wij houden dit geheele Stuk voor een ondergefchoven Werk, dat de een of ander aanhanger van buonapaute, om bijzondere, en misfchien om . . . • redenen — doch laat ons niet gisfen, in dezen tijd heeft uitgegeven. Dit Werkje had wel in onze taal ach¬

terwege kunnen zijn gebleven, want belangrijks vinden wij er niets in. En is het oogmerk van den Schrijver, om aan buonaparte nog aanhangers en bewonderaars te bezorgen, dan is zijn oogmerk zeker fn ons oog, en in het oog van eiken braven, zeer laakbaar. Kan de Vertaler en de drukpers geene belangrijker, en nuttige* voortbrengfelen leveren, dat zij dan beide rusten.

Jets over het misbruik van Gods Naam, henevens het Vloeken en Zweren. Door den Schoolopziener h. wester. Te Groninger., bij Jf. Oomkens, 1816. 8 Bladz. In Octavo. De prijs is f : - 1 -}

Ten einde het misbruiken van GOBS naam en het heel en halfuachtig vloeken en zweren hetwelk, tot eene treurige ondervinding vair alle weldenkende meufchen, alom, maar, helaas! inzonderheid in ons

Va-