is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. VAN ZUTPHEN , EERSTE GRONDBEGINSELEN , ENZ. 605

meen bekende nieuwe leerwijze van schneither en anderen no- veel bij ondervinding hebbende aangetroffen , Lrwpik voor verandering en verbetering vatbaar was, ïetfd! : pen opnam en deze Eerfte Grondbeginfelen zamenftelde Hij geeft ook deze verbeteringen, die 'het bovengenoemde Werkje van S„ zijns inziens, yereifctaen, ftok voor ftuk op; zij bevallen ons zeer wel en^ -twijfelen niet, of dezelve zijn in ftaat, om «ze^ft Wijze meer en meer in gebrud, te brengen Ook zijn de Wnren die op de twee Plaatjes m het boekje van S doorkomen, Pin dit Werkje voor het grootfte gedeelte door andere, die den Schrijver in een ot ander opzigt gefchikter voorkwamen, vervangen. _ Voorts geett hij in dit Berigt eene handleiding, hoedanig men bij dit onderwijs dient te werk te gaan.

Wij wenfchen hartelijk , en reeds deze tweede zeer verbeterde Druk waarborgt ons de vervulling van onzen wensch, dat dit Werkje het bedoelde nut ftichte hetwelk de Schrijver zich met de vervaardiging daarvan heeft voorgefteld.

Gemakkelijke Leerwijze, of Handleiding'tot het Onderwijs der Jeugd; voor de lagere Schoten en Iiuisgeznnen. Door j. K. groen. Te Amjlerdam bjj Scnïamp en van de Grampel, 1815. Bladz. In gr. Octavo. De prijs ts ƒ : - 14 ' •

T-we Heer groen verkeert wel degelijk in eenen ver. IJ keerden waan, indien hij denkt, dat er over het onderwerp, door hem behandeld, niet veel getchreven is — Hij doorbladere flechts het zoo zeer geachte Maandwerk de Bijdragen tot verbetering van het Schoolwezen, om niet van andere Werken te lpreken, en h j zal moeten betuigen, dat op dit onderwerp.mengi pen van Onderwijzers en Kindervrienden is ftomp geicmeve". met dat gelukkige gevolg,, dat weldra zoodanig onderwijs in verscheidene Scholen onzes Vaderlands, inzonderheid te Amjlerdam en Haarlem, met eenige verandering, werd ingevoerd. w_.