is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 13

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET LEVÈN VAN EEN' OUDEN VRIJER.. 613

over; doch een hartelijke brief van zijnen vaderlijken vriend diderichs was bij hem de bron van .^verbetering. Zijn vriend tieleman , in dien tusfehentijd voor eenige maanden afwezig geweest zijnde, vond zich insgelijks, bij zijne terugkomst, door zijne gelieft, etrouweloos behandeld, zoodat hij eenen haat tegen het ganfche vrouwelijk gedacht opvat. Vervolgens doen otu. e vrienden een reisje door Holland en Vriesland, op weis reisje zij bijzondere ontmoetingen hebben. Men. iaa van schietens voogd en zuster te Utrecht bezocht, aan welke laatfle zijn vriend niet onverfchilhg icheen, en nu begaf men zich ook naar Groningen, tot den vader en de zuster van tieleman , op welke laatite, tjerske geheeten,. van schieten verliefd wordt. Beide koesteren nu de hoop van nog eenmaal zwagers te zullen worden. Terug gekomen zijnde van hunne reis, kreeg hun regement bevel, om zich naar de omltreken van Brusfel te begeven en eenen veldflag te helpen leveren tegen de Franfchen, in welken van schieten zwaar gewond en door zijnen vriend van den dood gered werd. \

Gedurende dezen veldflag vinden er verfcheidene ontmoetingen en zamenweeffels van omftandigheden plaats, welke ons bellek ons verbiedt te vermelden, dan alleenlijk dat van schietens zuster met den zoon van haren voogd in het huwelijk trad, tjerske het liefde en huweliiksaanbod van van schieten , wegens toenemende ziekelijkheid en zwakte, beleefdelijk van de hand wees, en dus daardoor de hoop van beide vrienden weder geheel verijdeld was geworden; maar bijzonder, dat zij bij zekere gelegenheid van den vijand eene koets veroveren, (ingevolge van welke heldendaad, zij den rang van Kapiteins bekomen) waarin twee beminnelijke dames, moeder en dochter, op welke laatfle beide verliefd en dus, ten toets der vriendfehap en liefde, medeminnaars worden. Er vinden nu onderfcheidene tooneelen plaats, ten gevolge van welke van schieten aan zijnen vriend zijne bekoorlijke adelaide edelmoedig opoffert, en, om eenige afleiding omtrent dit verlies^ te hebben, zich naar zijnen voogd, met wien hij nu zijne erfenis verrekent, en naar eenige andere zuner betrekkingen, vrienden en bekenden te Utrecht begeeft, alwaar hij de werkelijke huwelijksvoltrekking zijner adelaide met zijnen vriend verneemt. Vervolgens vertrekt

Qq 3 VAÏ4