Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst, om gezondheid, enz. 645

zijn, en zorge daarvoor, dat de fchoorfteenen niet „ rooken. Men loope, rijde en vare niet te fnel ge„ durende eene donderbui. Moerasfen, floten, dijken ,, en zeeën zijn de ftreken niet, die men ten tijde eenec

donderbui moet betreden.

5) Wordt men door den regen doornat, dan late „ men nimmer de natte kleederen aan het ligchaatrt „ droog worden; men verwisfele dezelve fpoedig met „ andere, wrijve het ligchaam, en houde zich voor het „ overige kalm. —;— Koude, ftormachtige regen, re,, gen door noordewinden vergezeld, • met fneeuw en ,, hagel gemengd, is geenszins de regen (,) waarvan „ ik gefproken heb."

Gedichten van hendrik harmen klyn. Eerfte Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn, 1815. 199 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 3 - 12 - :

Het lezen van deze Gedichten heeft ons eenige gé« noegelijke oogenblikken' gefchonken, en derhalve is bij ons het doel van den Dichter, zoo als hij in d» Voorrede , aan zijne Landgenooten gerigt, zich uitdrukt, voor een groot gedeelte vervuld. Wie den edelaardigen, den waariijk beminnelijken klyn kent, neemt met een gunftig vooroordeel een boek in de hand, dat door hem gefchreven is; innig overtuigd, dat zijn hart opreg. telijk deel genomen heeft in hetgeen, wat zijne Muze voortbragt. Wie daarbij weet, dat de Heer klyn in zijne jongelingsjaren het voordeel niet genoten heeft om, onder de leiding van Leeraren en Hoogleeraren, zich die voorbereidende kundigheden eigen te maken, welke van zoo gunftigen invloed zijn op de letteroefeningen van rijperen leeftijd"; zal niet gaarne zwakkere plaatfen voorbij zien, om het genot te fmaken der veelvuldige Dichterlijke fchoonheden, die deze Bundel bevat?

Met opzigt tot het eerfte Dichtftuk, dat daarin voorkomt, en ten titel draagt: De kracht der IVetenfchappen en Kunften, bij het gevoel der tegenfpoeden, zegt de Dichter; ,, Toen ons Vaderland, na langen tijd on* Ss 3 der

Sluiten