is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 14

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS DER STAATSOMVV. IN NEDERLAND. 6^1

zonder iemand of iets te ontzien, in alles en altijd, wit wit en zwart zwart noemt. Hoe veel kwaad toch menfchen gedaan hebben of doen, zij willen er echter den naam niet van hebben; en dikwijls worden zij reeds vergramd op den man, die hunne ondeugden alleenlijk kent, ook fchoon hij er niet van fpreekt. Welk gevaar loopt dus de Gefchiedfchrijver, wanneer de waar, heid vordert, daadzaken te vermelden, die voor nog levenden of voor de vaderen van nog levende menfchen niet vereerende zijn. Hoe veel ondank behaald hij, en in welken haat komt hij, bij dezulken, die door de vermelding der waarheid, zich in hunne perfonen of geflachten beleedigd rekenen, en die, zoo zij de magt er toe hebben, dikwijls laag genoeg van ziel zijn, om dit aan den Schrijver of deszelfs kinderen, vroeg of" laat, door allerlei verachtelijke, fnoode middelen, te wreken! Reeds in ons verflag hebben wij de vrijheid genomen, ten deze eenige wenken te geven; en wij blijven bij onze meening, dat vreesachtigheid, flaauwhartigheid en wankelmoedigheid niet als voorzigtigheid en wijsheid kunnen vereerd worden: — doch in plaats van hier langer bij te verwijlen, willen wij een bijzonder ftuk tot opheldering en ftaving van ons gezegde bijbrengen.

Na in het ade St. Bladz. 45, het gedrag van den Onderprefekt van den Brie/ vermeld te hebben, fchrijft bosscha: „ Zoo gaarne als wij bij loffelijke daden de

namen der perfonen, die dezelve veï'rigt hebben, te „ boek {feilen, even zoo zeer zouden wij wenfehen,

dat door ons ftilzwijgen voor het nagedacht verbor„ gen kon blijven de naam van eenen onzer Landge,, nooten, wiens verrigtingen de ph'gt van Gefchied-

,, fchrijver ons gebood hier te vermelden." Dit

fchijnt ons toe de verfchooning wat verre gedreven te zijn. Waarom zal de gefchiedenis de namen verzwijgen van onwaardige Nederlanders, eiie, ten laatfte toe, met de Overweldigers en Onderdrukkers van hun Vaderland het gehouden, en al, wat zij konden, gedaan hebben, om de overheerfching van napoléon, waarbij

zij hunne rekening vonden, ftaande te houden?

Niettegenftaande de aanzienlijke geboorte en maagfehap

Van J. VAN lala1ng graaf Van rennen berg, is ïijn

naam in de Gefchiedenis onzes Vaderlands door onze Vaderen met fchande genoemd; en wij zien niet, waarom de naam van elk, hij zij wie hij wil, die min of

meer