Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde eeuwgetijde der kerkhervorming. 679

beoefening van alle goede werken. En, om het be. lans daarvan regt in te zien, kan het, zoo wij vooroiuferftellen, bij alle ware Proteiïanten wel bekende tweetal Leerredenen van den nu zaligen f.v. mmhard, den 31 October 1800 en den 13 Maart 1801 uteefproken, en, in het laatstgenoemde jaar, vertaald uitgegeven, te Haarlem bij j, l. augustinï, zeer dienstbaar zijn: welke Leerredenen wij derhaivs., bil deze gelegenheid, nog eens ernftig ter lezing aanbevelen Al kwam dan ook deze aankondiging, zelfs na den afloop van dien plegtigen dag, in de handen onzer lezeren. Men kon, en velen zullen op het feest veel waars, goeds en ichoons gezegd hebben: maar niet van het genoemde punt uitgegaan , en die groote waarheid dan niet in haar eigen en heerlijk licht, als het ware , op den voorgrond geplaatst zijnde, dan is het eeheele werk gelijk aan een wel fchoon, maar toch levenloos ligctïaam. — Ja dan zal men het vruchtbaarmakende van het werk van dien dag, en daarmede tevens het beste bewijs van gods genadige en zegenende goedkeuring op dat, anders goede, werk, zeker mislen.

Iets over de Voortreffelijkheid der Leerevan de Roomsch Kcitholïjke Kerk, door den Heer j. g, le sage ten broek aan zijne lieve Protejlanlfche Broeders ter omhelzing aangeprezen, mitsgaders nog eenige korte Aanmerkingen omtrent de onfeilbaarheid dier Kerke aan denzelven ter nadere overweging aangeboden door

een liefhebber der waarheid. En ik bidde

u, Broeders! neemt acht op degenen, die tweedragt en ergernisfe aanregten tegen de Leere, die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van dezelve; want de. zulke dienen onzen Heer Jezus Christus niet. Pau-

lus. Rom, XVI: 17. Gedrukt voor Rekening

van den Auteur, en te bekomen te Rotterdam, bij J. van Baaien, 1817. VI en 74 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f : - is - :

Dit Boekje komt ons voor van eene andere hand te zijn, althans het is niet in denzelfden geest geJ ' V v 4 fchre-

Sluiten