Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OÖ4 h, nüse ,

Hierbij is nog een Nafchrift gevoegd, betreffende het tweede Stukje van ten broek , waarin! dien Heer noe een ernft.g woordje wordt toegefproken. g

iJe Itijl en de taal zijn niet zonder gebreken, in de gedeelten, door ons overgenomen, hebben wi fez'lve verholpen, om niet telkens tusfchen twee haakjes onze aanmerkingen en verbeteringen te plaatfen; ook zouden wij aan al het gefchrevene niet gaarne ons zegel hangen. Doch dit neemt niet weg, dat het Werkje over IS Sff-hW£l Pfobreven is: hier en daar is de toon wd wat fcherp boenende; doch dit mag onzcs bcdunkl-is geen kwaad Daar jezaja de dwaasheid van het maken en aanbidden van beelden doorhaalt, is zijn ftijl ^nti % Jcb,llt-Cnde Rotting. Wij durven den ons onbekenden Schrijver aanmoedigen, om zijne bekwaam, heden meer ten nutte van het algemeen aan den dag te

Sleutel van de Verborgenheid der laatjïe Tijden, of dc Aegepraal des Chrisiendoms over alle volken der aarde, door h. nüse. Te Rotterdam, gedrukt voor rekening van den Auteur, bij N. Cornel, A°. 1817 na de fchepping ,5998. XII m 390 Bladz. In gr.

. Octavo. De prijs is f 4 - 10 - •

TTer w1j dezen dikken Rotterdamfchen Sleutel zeiven J-J bclchouwen, moeten wij onzen Lezeren verflag doen van een paar Kunstplaten, die aan de voorzijde van denzelven pronken: op den Titel ziet men op wolken kuijeren een mannelijk figuur, met een' degen in oen mond en een met fterren bezet kringetje in de hand; rondom dit geheimzinnig wezen telt men zeven Cdenkelijk) kandelaars, die op de wolken ftaan, onder welke men leest: Openb. I. 13, 16. Lager, op een' afgebroken grond, liaan eenige beeldjes , deels geheel, deels halt naakt, deels met japonnen aan, en die meerendeels m eene zekere opgetogenheid fchijnen te zijn ; daar onaer leest men: In dezen zullen zich buigen alle knie». ry\ 11: 10* TeSen over den Titel ftaat het Afbeeld, lel van den Sleutelmaker h. nüse, dat eenige overeen-

komst

Sluiten