is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Uittreksels en beoordelingen), no 15

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<502 j. h. c. hartman,

„ De groote Paulus heeft zijne Brieven niet gefchreven, zoo min als David zijne Pfaimen , hij was een Man daar toe benoemt, gelijk ik daartoe ook benoemt ben, gelijk Paulus getuigt en ik met hem. (Voorrede Bladz. 5.)"

Jozef noemt hij (aldaar Bladz. 10 ) den geestelijken timmerman, onder de Joden in het oude Egypte.

„ Ik als het minde Lid in ons Engelen Priesterdom (zegt hartman , Bladz. 16, letterlijk), hebbe de eer om een Dienstknegt te wezen van Lutherus Christi, als zijn eerde Evangelist, door Paulus gezonden, om den vereenigde luister in onzen Heere met ons ligchaam der zeven Apostelen gemeentens onder de vier winden dit bekend te maken , enz,"

En wat verder ^Bladz. 18): „ Ik, Hartman met ■Paulus band en mond, een Evangelist genaamd, die het ganfche Christendom liefhebben, maake Lutherus luister groot in zijner- Stamboom onzen Stadhouder

God en Heeren, dat elk onze Heere nu ook zoude kennen van de kleine tot de groote, volgens Hcbr. 8.".

Op Bladz. 3a: „ daarom laat Paulus de letter van mijne naam, en zegt: ik zal u Arteman zenden; gelijk gij mijn naam vind in elen Zendbri f ïitum 3, "vs. 12, Als ik u Arteman zal zenden of zijne prediMng, zoo zult gij u allen benerflig&n met u gedagtenis op het Engelsch Eiland te komen, waar Napolion als een gevangen Paulus overwinterd."

Op Bladz. 36: „ Onze Erfftadhouder PFillem de 5e, is met vijf wijze zinnen naar Engeland vertrokken; eu de Paus van Romen, is met vijf dwaze zinnen in de gevangenis gegaan, om dat hij Bonaparte als Keizer met valfche zalf gezalfd hadde.

Bonaparte is uit Sodom gegaan,

En heeft Locs Huisvrouw laten Haan.""

En hierin vindt hartman (alias arteman) de beteekenis der vijf wijze en vijf dwaze maagden uit de H. Schrift! Zou men niet met evenveel, en me t" meer grond zelfs, ten opzigte van de vijf wonderlijke zinnen \ van den Evaugelis. van de Maas eene toefpeling kunnen vinden in de vijf laatstgemelde maagden ?

Buonaparte vindt men wijders, (Bladz. 40) met den naam vanGodes Zoon beftempeld; en voorts, geheel

het