Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7i8

constantijn van falkemade.

lo loopt volftrekt niet over Grave, gelijk de Schrijver fchijnt aan te duinen Bladz. 153 Deel I. Grave ligt omtrent twee uren uit dien weg, en men neemt zulken omweg niet, vooral ais men fpoedig reist, gelijk hier het geval fchijnt. Of zou de oom van Caroline dien weg hebben genomen, opdat zij zoo vetl te langer het gezelfchap van den verliefden Officier van der horst zou genieten? Hij kon ook op den gewonen weg me» de gereden zijn. — —

Constantijn van falkemade , of de Ouderlijke Woning. Door den Schrijver van den Ring van Gijges wedergevonden. Met Platen. Te Haarlem, hij F. Bohn, 18:4. IV en 354 Bladz. In gr. Octavo. De prijs is f 3 - : - :

Deze Roman heeft geene mindere verdienflen dan de vorige van denzelfden Schrijver, is in eenen even bevalligen en onderhoudenden ftijl gefehreven, en zou door ons reeds eerder beoordeeld zijn geworden, ware dezelve niet zoo laat bij ons ingezonden* Nu zal . vertrouwen wij, eene oppervlakkige opgave genoegzaam zijn.

De ganfche inhoud des Werks is in twee Boeken , te zamen vijf en veertig Hoofdftukken uitmakende verdeeld, welke gezamenlijk de navolgende Afdeelin» gen behelzen, waarover de ganfche gefeniedenis loopt: Dagoeert van falkemade. Constantijn treedt in het huwelijk. Levenswijze op het kasteel. Een vrolijke avond. De uitwerking van het bijgeloof. Schandelijke levenswijze van godefroi van falkemade en zijne eektgenoote. Godefroi en zijne echtgenoote bij het jlerfbed van hunnen zoon. De Heer en Mevrouw van hardenrots en hunne (hun) zoon lodewijk. Den emftig gefprek tusjchen carolina en hare tante MArïha. Een prachtige doch vervelende maalli'd op den huize Wulvenhoven. De uitwerkfelen eener hevige ziekte op het hart van godefroi. Leerzame ge/prekken van constantijn met zijne kinderen. De aankomst op het kasteel. Misdadig gedrag van Mevrouw van falkemade. De hoogmoed wordt xernederd Eene menschlievende daad. Lodewijk en carolina. -Ös gevolgen van een zeer emftig gefprek tusjchen con-

6tan-

Sluiten