Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

724 derde en laatste vervolg, enz.

3. Gij hebt er de meest gewenschte gelegenheid toe.

4. En het regé verkeer, in deze, is zeer aangenaam en m deszelfs gevolgen allerzaligst.

Deze bijzonderheden worden geleidelijk, ordelijk, duidelijk, met kennis van zaken, en op eene overtuigende en gemoedelijke wijze ontwikkeld.

Wij zouden ter proeve eenig klein gedeelte overnemen ; doch daar de fchrijfwijze van alethophilus genoeg bekend is, mogen wij ons van de moeite des afichrijvens ontflagen rekenen. Alleen nog voegen wij er bij, dat de toon en geest van deze Opwekking dezelfde zijn, als die van de Overdenking over het zeven en dertigfle der Evangelifche Gezangen, te Utrecht brj van schoonhoven in 1815 uitgegeven, en in ons Maandwerk voor 1816, N°. II, Bladz. 63 vermeld: en wij aarzelen niet te verzekeren, dat de gemelde Overdenk.ng o„er het 37fte Gezang', ZOo min als de befchei-

t dene Aanmerkingen , enz. van den edelen de P

of van een van deszelfs Naastbeffaanden maar door hem nagezien, zoude zijn, gelijk in een ander Tij* fchnft te kennen gegeven wordt; maar dat beide denzelfden man, eenen geheel anderen man, dan die edele grnsaard, ten fchrijver hebben.

Intusfchen den perfoon des Schrijvers daarlatende, prijzen wij dit zijn gefchrift over het geheel genomen, zeer aan; niet omdat wij hier- of daarop, geene aanmerkingen zouden hebben, of in alles het met den man eens zouden zijn; maar omdat het veel waars en goeds bevat; hetwelk, als eeu woord op zijn' tijd gefproken, wel ter harte genomen mag worden: en omdat dit Boekje, zeer nuttig kan zijn voor dat Publiek, voor hetwelk deszelfs toon en fchrijfwijze bijzonder gefchikt zijn. . J J

Be.

Sluiten