Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

731 AANGENAME EN NUTTIGE LEKTUUR

niet nalaten, wegens hunne gewaande krijgseer, eene bijna ongeloofelijke gevoelloosheid te betoonen.

„ Wafmeer den gevangenen hun doodvonnis wordt aangekondigd, hooren zij het met een onveranderd geaat, heffen hun doodgezang aan, en fte-Uen zich in Jtatt, om als mannen te lijden. Hunne overwinnaars verzamelen zich als tot een plegtig hoog feest, en hebben befloten, om hunnen moed op de ftrengiie proef te (lellen. En nu volgt er een tooneel, bij welks en. kele befchnjywg reeds allerwegen, waar de menfchen ooor eene zachtere gefteldheid gewoon zijn, hun ge* tocht te verfchoonen, en, op het gezigt van menfcbehjk leed, door een teeder medelijden geroerd te worden, het bloed van afgrijzen en verfchrikkmg Hollen moet. He gevangenen worden naakt aan eenen paal gebonden , doch zoo, dat %ij rondom denzelven loopen kunnen. Alle aanwezigen, mannen, vrouwen en kinderen, vallen als funenspp hen aan. Zij kwellen ben op allerlei wijze, welke de- bitterfte wraakzucht Hechts bedenken kan. Lenige branckn hunne ledematen met gloeijende ijzers; eenige fmjden met mesfen in hunne ligcharaen; andere rukken hun het vleesch van de beenderen, pluk! ken hun de nagels met wortel en al uit, en verrekken en vefdraaijen hunne pezen. Zij wedijveren met elkander, wie hen het fmartelijkfte martelen' kan. Niets kan hunne woede beperken, dan de vrees, van de duurzaamheid hunner wraak, door de befpoediging van den dooei der lijdenden, te zullen verkorten; en zoo wreedaardig zmrijk weten zij te pijnigen, dat zij, door het opzettelijk vermijden eener doodelijke verwonding, -dit jammerlijke tooneel dikwijls vele dagen achter elkander voortzetten. Maar, in weerwil van al hun lijden zingen de flagtofièra hunnen doodzang fteèds met een ftanavastig gelaat vóórt; zij beroemen zich op hunne eigene daden, fpotten met hunne pijnigers en hunne ongeschiktheid , om hunne vrienden en aanverwanten duchtig te wreken, dreigen hen met de huns doods wege aanltaande wraak, en vuren hunne onmenfcheliike woede aan door de gevoeligfte ve'rwirtingen en bedreigingen. Onder zoodanige verfchrikkelijke kwellingen, eene onwrikbare ftandvastigheid aan den dag te leggen, is de edelfte, hoogfte triomf van eenen krijgsman. Die beproeving door eenen zelfmoord te vermijden, of voor dezelve terug te beven, wordt voor lafhattighcid en

eeu..

Sluiten