is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rakende bussen of gezondheids sociëteiten. 31

lief, ik heb u eenen voorfiag te doen, die de oeconomie betreft, en van welken wij gebruik moeten maken. Ik heb van eene nieuwe huishoudelijke inrigting hooren fpreken, die mij zeer bevalt.

Huisvr. O, ja! ik heb het berigt reeds ontvangen;

gij bedoelt, ongetwijfeld, de hulp- en fpaarbank.

Dat is waarlijk een fchoon plan. Ik heb niet alleen onze meid gezegd, dat zij daar gebruik van maken moest; maar ik wenschte dat die inrigting in onze jeugd had plaats gehad, dan zou ik daarbij geene Hechte rekening gemaakt hebben.

De Heer V. Ik heb ook gehoord, dat die inrigting door eenige menschlievende Heeren tot ftand gebragt is, en houde dezelve allernuttigst; het doet Rotterdam eer aan, het eerst op dat denkbeeld gekomen te zijn. Maar, lieve vrouw; dit bedoelde ik thans niet, ik heb eene andere inrigting in het oog, van welke wij insgelijks veel goeds te wachten hebben en die ons, jaarlijks, eenige guldens zal doen uitwinnen.

Huisvr. Hoor, al wat in dezen tijd onze huishouding voordeel aanbrengen kan, is mij wellekom; en wanneer uwe bedoelde inrigting goed en oorbaar is, zal ik, als huishoudende vrouw, dadelijk daartoe mijne ftem geven.

De Heer V. Goed is het, want het haalt uit; en oorbaar, want er is geene wet tegen.

Huisvr. Nu , zeg dan wat het is; gij maakt mij nieuwsgierig.

De fleer V. (met gemaakten ernst) Ik heb daar even vernomen , dat zeker voornaam hondendoctor eene bus of focieteit opgerigt heeft, waarin men jaarlijks twaalf ftuivers betaalt, en daarvoor vrije bediening en medicijnen voor zijne honden verkrijgt, hoedanige ziekte zij ook hebben mogen; terwijl hij dezelve, bovendien , wanneer zij in gevaar zijn van dol te worden, voor niet van kant helpt. Men zegt, dat reeds een aantal lieden ingeteekend hebben.

Huisvr. En wat wilt gij hiermede zeggen?

De Hr. V. Hoor, ons Mopsje en onze Jolie hebben ons, van tijd 'tot tijd, een' mooijen duit aan den hondendoctor gekost; het is waar, de man heeft er zijn best aan gedaan: maar cm aan die honden, ieder jaar, zoo veel geld te belteden. dat gaat niet aan! de laatfte rekening was, voor Mops alleen, ƒ 10 - *5~:~r