Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAKENDE BUSSEN OF GEZONDHEIDS-SOCÏETEÏTËN. 3gf

20 of 26" ftuivers in het geheele jaar , durft ontbieden als het hem lust, ik zou het hem niet kwalijk nemen, wanneer hij den zoodanigen verachtte en hem, zonder daarvan veel notitie te nemen, behandelde; maar ik zon het, aan de andere zijde , zeer onchristelijk rekenen , indien hij den minderen, die uit nood in eene focieteit of bus is, niet met dezelfde getrouwheid als zijnen eigen en vermogenden patiënt behandelde; en ik weet dat vele doctoren, die busfen hebben, er even zoo over denken.

Huisvr. Heeft een doctêr niet meer dan ao of 26 ftuivers in een geheel jaar, dat is fchande! maar hoe veel heeft de apotheker dan wel ?

De Heer V. Sommigen 26, anderen 30 ftuivers per' hoofd.

Huisvr. Dat is nog erger! Hoe ligt gebruikt men tien drankjes in een jaar? en dan heeft de man toch* maar 2* of, op zijn hoogst, 3 ftuivers voor ieder recept; hoe kan daar iets goeds voor gegeven worden?' Neen, nu ben ik nog meer tegen de busfen!

De Heer V. Ja maar, kindlief! gij maakt de rekening niet goed. Fatfoenlijke lieden, ja, die hebben^ uit hoofde van hun delikater geftel, en weekelijke opvoeding, jaarlijks , door elkander, wel meer dan tiefï drankjes noodig; maar de lieden, voor welke de busfen eigenlijk opgerigt zijn, weten van geene vapeurs noch bezwtjiningen, 'zij worden zoo ligt niet verkoud,- zij; hebben i'lerker zenuwgeitel; deze hebben^ fomtijds, in geene twee of drie jaren iets noodig; en worden ziji ziek , dan loopt het met eéne aiekte af en de doctor heeft verder met ben geene moeite. Beftondeh, gevol* gelijk de busfen alleen uit zulke lieden, waarvoor de* zelve eigenlijk beftemd zijn, konden doctor en apotheker dezelve met weinig moeite, althans buiten hunne fchade,. waarnemen; maar, zijn er wat veel fatfoenlijke en weekelijke zielen, vooral vrouwen in, dan moet de gemee* ne man er zeker door lijden; want in omilandigheden wanneer het er op aankomt, kan er niets kostbaars ge* geven worden. Die zelfde apotheker zeide mij, dat hij eene bus had van 450 leden, en raad eens wat hij daar-Voor trok. Huisvr . Misfchien 600 gulden! De Heer V. Slechts 500 gulden ; maar nu liet hij ml| ook het receptboek zien , waarvan ik, zoo veel de ge»aeeskundige voorfchriften -aanging, geen verftand had C % maas'

Sluiten