Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING VAN I TIMOTH. III: l6, 57

regtvaardigd, gezien, gepredikt is, enz. — Deze is ook geopenbaard in het vleesch. Doch deze gröote, zeer fchrandere en geleerde man kan ons tot zijn gevoelen niet overhalen. Eichhorn heeft deze gisfing wederlegd (Biblioth. B. III. Set te 318.), doch de hoogleeraar paolus heeft dezelve, op nieuw, tegen eich« horn verdedigd. Mcmorabilien, Stiick I. N°. 6.)

Dezelfde paulus denkt, op het voetfpoor van h de groot, dat deze geheele plaats een gedeelte of (luk zij van eenen zekeren ouden kerkdijken lofzang: mét deze vooronderftelling komt een ongenoemde fchrijver overeen , in de Beytrage zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der Kei. Heft XV. N°. 2. Ooch ook hier verfchillen de gevoelens. Sommigen omhelzen de lezing hetwelk, en dan is de zin: „ Dit hemelsch ,, i'vangelie {verborgenheid) is eerst bekend gemaakt Qfö-■ „ openbaard) niet door de Engelen, maar door fterfelijke ,, (in het vleesch) en zwakke menfchen, jezus en zijne ,, Apostelen, terftond is het geregtvaardigd, gezien (werd ,, een voorwerp ter befchouwing voor hoogere geesten, „ werd gepredikt en aangenomen en) opgenomen in heer„ lijkheid (vond eene heerlijke aanneming of omhelzing)* Of het misfchien eene kerkelijke lofzang zij geweest, kan niet bewezen worden; want zoodanige verhevener fpreektrant komt in de brieven van paulus, in alle loffpraken, zeer dikwijls voor. Doch indien wjj toe» ftaan, dat het een lofzang geweest zij, dan denken wij, dat dezelve begint met: welke geopenbaard is, en niet met: buiten allen twijfel, waaruit dan de zin zou kunnen komen, welken wij zoo even hebben opgegeven, tenzij men misfchien liever zoo wilde verdeelen: Buiten allen twijfel is dit (voor dit lied, dezen lofzang) groot: de verborgenheid der Godzaligheid, welke,

enz.''

D 5 IETS

Sluiten