Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*

beschrijving van java.

eten den hamel benevens een' fchotel varkensvleesch, en befluiten daarmede de kermis.

Alles ftemt hier overeen met hetgene, wat de oudfte fchrijvers van de offermaaltijden der Celtisch-Duitfche volkeren gefchreven hebben, en men zou daaruit met niet weinig waarfchijnlijkheid kunnen befluiten, dat de offeranden of de flagting bij de ouden eerst op den derden feestdag of in den vierden nacht gefchied zij. Ook de plaats zelve heeft nog alle kenteekenen van de oudfte Duitfche heiligdommen in den wyhi hain (gewijden tuin). De lindeboomen en onder dezelve de flagtfteen, de influiting van buiten met groote fteenen, enz.

Ik voor mij houd dit feest voor het Oud-Duitfche Oogstfeest of Mikel, Mihil of Michelfeest, op hetwelk men tevens geregtsdag hield. Dit bewijzen vooral de hamel van de kudde, de appelen, de noten en de koek. Hetzelve wordt tegenwoordig volgens befluit van den hertog, op den eerften van Slagtmaand gevierd , en niet, gelijk in Frankenland, op den inwijdingsdag der kerk.

beschrijving van java.

(Ontleend uit raffi.es History of Java.) (Vervolg van Bladz. 30.)

De woningen van de landlieden liggen nergens zoo verre van elkander afgezonderd, dat zij niet de gedaante van dorpen vertoonen. Bij den eerften aanleg van een dorp is er elk huisvader vooral op uit, om een gefchikt ftuk tuingronds te vinden, in het midden waarvan hij zijne woning zal hebben, en welks voortbrengfels zijn uitfluitend ën van alle lasten bevrijd eigen • dom zullen uitmaken, zoodat hij zich boven alles beijvert, dit plekje gronds met de meest gebruikelijke gewas»

Sluiten