Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRIJVING VAN JAVA. 11£

ziine kinderen al vroeg laat aanleeren, opdat zij zich van dezelve eerst jegens hunne ouders bedienen zullen»

Speerdragers vergezellen den fouverein, en eene me» nigte van kostbare rijksfieraden wordt met hem rondgevoerd, wanneer hij door het land reist. Onder deze kostbaarheden verdienen vooral genoemd te worden, de wél gewerkte gouden gedaanten van verfcheidene dieren. Over het geheel vereenigen de Javanen met hunne glansrijke vertooningen gaarne het ftoute en treffende; het ftreelt hen, wanneer men hunnen fmaak bij dezelve bewondert.

De huwelijkskeus en de onderhandelingen over het* zelve, gefchieden hier te lande door de verwanten van het paar, dat zich vereenigen zal. Is de overeenkomst tusfchen de onderhandelende partijen getroffen, dan is het de zaak van den jongman, een gefchenk aan zijne bruid te doen, en neemt deze dat gefchenk aan, daü drukt zij hiermede hare bewilliging uit tot de verbindtenis* Tegen den tijd van de voltrekking des huwelijks gaatt de bruids vader en de bruidegom naar de moskée , biedende den priester het geldgei'chenk aan, dat hiertoe bij de wetten bepaald is. De priester trouwt hierop den bruidegom aan zijn meisje met eene aanfpraak, waarin hij herri zijne verriligting te kennen geeft, om voor het onderhoud! zijner echtgenootc te zorgen, en niet nalatig te zijn in het opbrengen van de hem opgelegde belastingen, Om vervolgens de bruiloft te vieren, begeeft zich de jonge man, "in eenen plegtigen, met muzijk begeleiden optogt, naar het huis zijner beminde. Deze ontvangt herh met groote eerbiedigheid, en het jonge paar zet zich op de aanzienlijkfte plaatfen onder de bruiloftsgasten. Tot een teeken hunner vereeniging proeven zij uit ééne en dezelfde beteldoos.

In de derde maand van de zwangerfchap wordt er van deze, met toezending van gefchenken, kennis ge-_ geven aan de verwanten. Vier maanden later onthaalt men dezelve op een feest. Bij de vreugd over eenen eerstgeborenen vermaakt men zich veeltijds met fcbimvertooningen, van welke wij nader fpreken zullen, erï als het kind een jaar oud 'geworden is, noodigt rnerï zijne vrienden weder op eene feestpartij.

Bij het overlijden van een perfoon van aanzien komen* de verwantea hun leed aan het fterfhuis betuigen , en1 hiermede de laatfte eer aan den overledenen toebrengend H a AV

Sluiten