is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CE ONBEKENDE TE BRACHFELD. IJJ

het werk ftelde, om dezelve te bevredigen. Het viel baar eindelijk in, na veel denkens en overwegens, dat niemand béter in ftaat zou zijn, om een zeker berigt aangaande den belangrijken onbekenden mede te deelen, dan de genet aal . graaf von börnau. De doos met de af beelding van denzelven, de juiste kennis, die fellner aangaande de kvensomftandig'neden van den graaf had aan den dag gelegd, ja de zegelring aan het horologie, welken de overfte voor het grafelijke Börnaul'che wapen erkend had, dit alles deed het befluit geboren worden, dat fellner in eene zeer naauwe betrekking met den graaf ftond Schoon de overfte met den graaf geene briefwisfeling had gehouden, en in het fchrijven niet zeer bedreven was, zoo wist jeannette hem echter tot eenen brief aan denzelven over te halen, in welken hij denzelven zeer ernftig om een? naauwkeurige op« heldering omtrent den vreemdeling verzocht, en hij voegde er eene juiste befchrijving bij van de doos en het horologie , welke men als de hoofdkenmerken befchouwde.

De kamenier, leonora genoemd, was ondertusfchen ook uit ...g aangekomen, en overtrof de verwachting van hare mees'eres op eene zeer onaangename wijze. Het meisje was zoo- jong, fchoon en beminnenswaardig, dat jeannette , ten lptjt van hare eigene zelfliefde, tegen haren wil en dank, toen zij hare oogen van Leonora's gezigt op den fpiegel floeg, verfchrikte. Zij zou ook zeker over de meerdere voortreffelijkheid van dezelve aan geest en befchaving niet minder verfchrikt hebben, zoo er, om dezelve regt te fchatten, niet meer geest en befchaving vereischt ware geworden, dan freule jeannette bezat. Doch zij werd zeer oplettend, toen zij merkte, dat dezelfde aandoening, welke fellner getroffen had bij het eerfte gefprek over leonora, nu nog fterker terug keerde, zoodra het meisje eerst de kamer int'ad, en dat leonora tevens dan door dezelfde aandoening werd bezield. Dit verminderde wel van tijd tot tijd, doch zij zag daarentegen, dat hij heimelijk aan het meisje eenen gevoelvollen teederen blik toewierp, zoodra de gelegenheid zich hiertoe aa-tbood.

Het volgt van zelf, dat freule jeannette hierdoor ontrust werd. Ware de vreemdeling reeds haar echtgenoot geweest, dan zou zij deze opmerkzaamheid misfchien over het hoofd hebben gezien, en daarin misI 3 fchien