is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l66 BESCHRIJVING VAN HET TINGAR GEBERGTE

overwinnen van groote moeijelijkheden kunnen aangelegd worden , want het daarftt-llen van eene zachte gelijkvormige afhelling is zeer bezwaarlijk bij eene gedurige afwisfelinvan bergen en dalen.

Een weg van drie uren leidt van Pousfepo door een digt en onbewoond bosch naar Bali-dono, waar men weder door eenen ruimeren gezigtskring veraangenaamd wordt, en verfcheidene bergjes ontdekt, die dorpen op hunne toppen, en verfchillende foorten van bebouwing op hunne zijden vertoonen.

Een uur van Bali-dono vindt men het heerlijk gelegene dorp Tofaiï, hetwelk een zoo diep dal beftrijkt, dat men eenen zeer langen omweg maken moet, wil men bij de dorpen zijn, die op den tegenoverliggenden heuvel gebouwd zijn. Ik zag het dal bedekt met eenen dikken mist, terwijl zich de toppen der bergjes in hunnen zuiverder en helderder dampkring vertoonden als even zoo vele kleine bewoonde eilanden, omgeven door eene zee van dampen.

De huizen van Tofari verfchillen onderling flechts zeer weinig in grootte", zij zijn lang maar lmal, en zeer ftevig van planken gewerkt; het dak is van ftroo, hetwelk ook de binnenzijden der wanden bedekt; de deur is aan een der einden van den voorgevel; het binnenhuis bevat flechts een enkel veitrek, hetwelk de geheele u-itgeftrektheid van het gebouw inneemt Langs de eene zijde van dat vertrek loopt in deszelfs ge beo le lengte eene anderhalf voet hooge bank, die met matten bedekt is, orn op te zitten en te flapen; langs de andere zijde ziet men het huisraad en den voorraad van mondbehoeften- De groote verzameling van veldvruchten wordt bewaard op eene foort van zolder onder het dak. In het achterfte van de kamer is de haardflede, zijnde eene foort van fornuis, welks maakfel naar dat van de Europefche keukenfornuizen gelijkt; deze fornuizen hebben drie openingen, om de warmte te laten dóórgaan en het eten te koken; boven de middelde van dezelve Haat aanhoudend een groote koperen pot met water. Op de linker en op de regterzijde van het fornuis zijn twee hokjes, om in te flapen, wanneer het op de Araks genoemde banken te koud wordt; het geheel ontvangt zijn eenig licht door een klein dakvenfter tegen over den haard. Deze haard, open en zonder buis «pde, heeft het zeer aanmeikelijk ongemak, van het

ver-