is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1819 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONBEKENDE TE BRACHFELD» I$I

„ waaromtrent niemand regt wijs kon worden, met 5, zich op reis bad genomen. Het was dus allerwaar„ fchijnlijkst, dat dezelve de reeds genoemde fellner, ,, en dus ook de dief van die dingen ware. Men ver„ zocht derhalve, om denzelven in hechtenis te nemen, „ en hem zoo lang vast te houden, totdat iemand „ naar Brachfdd kwam, die zoowel den dief als de „ geftolene kostbaarheden herkende."

Deze berigten, welke, waren zij éénen dag vroeger gekomen, jeannette in wanhoop zouden hebben geftort, vervulden haar beden met de leyeudigfte vreugde; want zij werd daardoor niet alleen geheel onverfchillig over het verlies van fellne < , maar zij vond ook de fchoonfte gelegenheid, om hare wraak, wegens het aan haar gepleegd bedrog, den vollen teugel te vieren.

De nieuwe minnaar was hiertoe het gefchiktfte werktuig, en dus werd hem dat nieuws oogenblikkelijk_ medegedeeld. De fympathie zijner ziel met zijne geliefde vertoonde zich in de vreugd, die hij, met eene gemeene en lage openhartigheid, blijken liet.

Deze mensch, die zoo laag op hem had neêrgezien, en alle oogen der meisjes van hem had afgetrokken, zou nu als een dief, als een geheel gemeene fnaak in Zijne handen vallen. Hij bewees , met eenige aanhalin. gen uit carpzovius en uit de landswetten, aan de freule, die hem niet verftond, dat bet bekende geval, eene zaak van het oppergeregt was, en bijgevolg aan het hoogvorftelijk ambt behoorde. Wegens de betrekking tusfchen leonora en fellner kon men befluiten, dat zij ook een dief ware, waarom hij voorfloeg, om ook bij haar geregtelijk onderzoek te doen.

Deze gedachte werd toegestemd, en de fchrijver ging nu, zonder uitftel voort, om het noodige in gereedheid te brengen. Deze gelegenheid was voor hem zoo veel te aangenamer, dewijl zijne overheid, de ambtman, juist vertrokken was, en hij dus, behalve het genoegen, om zijne wraak te voldoen, ook nog gelegenheid vond, om zich, door zijne eigene befchikking, belangrijk in de oogen van de freule te maken.

Hij vond, in het voorbijgaan, den burgemeester, Itaande eene pijp voor zijne huisdeur te rooken. Hij maakte denzelven met weinige woorden, in vertrouwen, dat geval bekend, liep toen, zonder op antwoord te wachten, verder, en in minder dan een kwartier uurs ftond een geM 3 tegts-